Bielsko-Biała: VII G 231 56 2011 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących eksploatowanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu


Numer ogłoszenia: 83430 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej , ul. Listopadowa 31, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8126011, faks 033 8193311.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.prokuratura-bielsko.internetdsl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
VII G 231 56 2011 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących eksploatowanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych, pochodzących od producenta urządzeń, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowych, nie regenerowanych, nierefabrykowanych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do technicznych urządzeń biurowych tj. kopiarek, faksów, drukarek, wraz z ich dostawą i wniesieniem do siedziby ww prokuratur okręgu bielskiego Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający, mając na uwadze przepis art.. 149 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a. wykaz zamówień z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania dostawy. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy - co najmniej 3 zostały wykonane należycie - załącznik Nr 3.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a. opłaconej i ważnej na czas realizacji umowy polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na minimalną kwotę 150.000,00 złotych. Wymagane jest załączenie do oferty przedmiotowego dokumentu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku -art. 26 ust. 2c ustawy PZP.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  oświadczenie o jakości produktów oraz odpowiedzialności w ramach gwarancji

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W SIWZ wymieniono dokumenty, które zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy - rozdział VII


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 61
 • 2 - Za każdy oryginalny toner - 1 sztuka = 1 pkt - 1


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.prokuratura-bielsko.internetdsl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 31 43-300 Bielsko-Biała.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 31 43-300 Bielsko-Biała biuro podawcze po prawej stronie wejścia głównego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bielsko-Biała: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących eksploatowanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu


Numer ogłoszenia: 147549 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83430 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 31, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8126011, faks 033 8193311.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących eksploatowanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych, pochodzących od producenta urządzeń, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowych, nie regenerowanych, nierefabrykowanych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do technicznych urządzeń biurowych /kopiarek, faksów, drukarek / wraz z ich dostawą i wniesieniem do siedziby n/w prokuratur okręgu bielskiego : Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej 31; Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej przy ulicy Sobieskiego 9; Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej przy ulicy Sobieskiego 9 Prokuratury Rejonowej w Cieszynie przy ulicy Garncarskiej 8; Prokuratury Rejonowej w Żywcu przy ulicy Powstańców Śląskich 9..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130081,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83036,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  83036,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  155469,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Legionów, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: poczta@wba.pobb.pl
tel: 033 4758100, 4758101
fax: 334 758 105
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8343020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 239 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.prokuratura-bielsko.internetdsl.pl
Informacja dostępna pod: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 31 43-300 Bielsko-Biała
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących eksploatowanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bie JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-05-25 83 036,00