Warszawa: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 84697 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Polski w Warszawie , ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8261725, faks 022 8269278.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.teatr-polski.art.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.teatr-polski.art.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2 w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektów : - budowlanego i branżowych (sanitarnych i elektrycznych). Przebudowa budynku będzie dotyczyła : - osuszania i odgrzybiania ścian, reperacja ubytków - renowacji elewacji i tarasów, naprawa i wykonanie nowych tynków - renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - renowacja z ewentualnyym odtworzeniem elemntów wystroju - renowacja elementów metaloplastyki - wymiany desek podłogi scenicznej, malarni i montowni dekoracji - wymiany naświetli dachowych w konstrukcji stalowej malarni wraz z zainstalowaniem systemu zaciemniania w celu umożliwienia projekcji rysunków scenograficznych - wymiany świetlików kopułkowych w stolarni, montowni i modelatorni z przystosowaniem niektórych do możliwości otwierania - wymiany posadzki ksylolitowej w magazynie dekoracji - remontu garderób, rekonstrukcji meblościanek dzielących garderoby, renowacji i wymiany wyposażenia garderób, wymiany wykładzin podłogowych, tapetowania ścian, malowania sufitów - renowacji widowni, uzupełnieniu ubytków sztukaterii, malowaniu ścian, tympanonu, sufitu, balustrad, poręczy, wymiany foteli, wykładziny podłogowej, wymiany lub renowacja tapicerskich obić ścian i przepierzeń lóż, wykładziny podłogowej. - remoncie fosy orkiestry i renowacji balustrady fosy orkiestry. - renowacji kuluarów , wymianie wykładziny podłogowej, malowaniu ścian i sufitów, renowacji luster, oświetlenia lub wymianie oświetlenia - renowacji wszystkich pomieszczeń w zakresie wynikającym z oceny ich stanu po prowadzeniu robót instalacyjnych ( renowacji podłóg, wymianie wykładzin, opraw oświetleniowych - przebudowie klatek schodowych w części administracyjnej i technicznej mającej na celu dostosowanie ich do wymogów przepisów budowlanych i bezpieczeństwa pożarowego - dostosowaniu pomieszczeń teatru do wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidzianych w ekspertyzie technicznej technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Teatru Polskiego w Warszawie, poprzez : - podział budynku na strefy pożarowe zgodnie z ekspertyzą pożarową - uzupełnienie w dźwiękowy system ostrzegania (DSO) pomieszczeń budynku teatru - wykonanie obudów klatek schodowych w części administracyjnej i technicznej o wskazanej odporności ogniowej, kurtyn ppoż o odpowiedniej klasie odporności ogniowej - wyposażenie klatek schodowych i innych wskazanych pomieszczeń w samoczynne urządzenia oddymiające (klapy dymowe, okna przystosowane do oddymiania) lub urządzenia zabezpieczajace przed zadymieniem. - wymiana wskazanych drzwi i okien na posiadające odpowiednią odporność ogniową - wyposażenie wskazanych drzwi w samozamykacze, uszczelki zapewniające dymoszczelność i inne zalecane urządzenia - wyposażenie pomieszczenia na strychu nad widownią w system gaszenia gazem - wykonanie instalacji inspicjenta - instalacje elektryczne i teletechniczne , podgrzewania rynien i rur spustowych - wymiana w niezbędnym zakresie instalacji wod-kan i c.o. oraz klimatyzacji lokalnej - wymiana systemu baterii centralnej świateł bezpieczeństwa - zabezpiecznie stalowych elementów konstrukcji podłogi scenicznej i sceny obrotowej farbą ognioochronną w celu uzyskania odpowiedniej odporności ogniowej - zrealizowanie ponadto wszystkich rozwiązań technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidzianych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Teatru Polskiego w Warszawie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty budowlane, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia podstawowego. Maksymalnie do wartosci 20% od wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.50-4, 45.00.00.00-7, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.40.00-1, 45.31.40.00-0, 45.30.00.00-0, 45.33.30.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200.000,- zł (słownie: dwieście tysiecy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.05.2010 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego w PKO SA W-wa ul, Nr konta 35 1240 6247 1111 0000 4974 9209 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie lub w formach wymienionych w art. 45 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni zgodnie z zasadą spełnia lub nie spełnia czy Wykonawca złożył następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 4.Zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 5. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni zgodnie z zasadą spełnia lub nie spełnia czy Wykonawca złożył wykaz wykonanych robót budowlanych zawierający minimum dwie roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie budynków, wpisanych do rejestru zabytków, z remontem elewacji, o wartości min 4 mln zł. złotych brutto każda, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie. Wykaz powinien zawierać: nazwę i adres budynku zabytkowego wraz z opisem i zakresem wykonanych robót budowlanych, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych, wartość zrealizowanych robót budowlanych i nazwę, adres i telefon zamawiającego oraz powinien być uzupełniony dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, - (pieczęć i podpis na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni zgodnie z zasadą spełnia lub nie spełnia czy Wykonawca złożył wykaz wykonanych robót budowlanych zawierający minimum dwie roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie budynków, wpisanych do rejestru zabytków, z remontem elewacji, o wartości min 4 mln zł. złotych brutto każda, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie. Wykaz powinien zawierać: nazwę i adres budynku zabytkowego wraz z opisem i zakresem wykonanych robót budowlanych, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych, wartość zrealizowanych robót budowlanych i nazwę, adres i telefon zamawiającego oraz powinien być uzupełniony dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, - (pieczęć i podpis na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni zgodnie z zasadą spełnia lub nie spełnia czy Wykonawca złożył następujące dokumenty dokumenty: 1. wykaz osób (w tym kierownik budowy), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z udokumentowaniem ich uprawnień niezbędnych do prowadzenia prac, będących przedmiotem zamówienia tj. 2. uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy przy robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych ( zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych - Dz. U. Nr 150, poz. 1579) - w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 3. zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert, 4. dokument potwierdzający co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych dla kierownika budowy, w formie wykazu zawierającego adresy, okres zatrudnienia na obiekcie, zakres prowadzonych prac lub opinię Służby Ochrony Zabytków potwierdzającą możliwość pełnienia przez przedstawioną osobę funkcji kierownika budowy dla przedmiotowego zamówienia oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (pieczęć i podpis na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni zgodnie z zasadą spełnia lub nie spełnia czy Wykonawca złożył następujące dokumenty: 1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 2 000 000 zł. (słownie : dwa miliony złotych) lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000 zł. (słownie : dwa miliony złotych). 2. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 2 000 000 zł. ( słownie: dwa miliony złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.teatr-polski.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Teatr Polski w Warszawie ul. Karasia 2 00-327 Warszawa pok. 501 c - Inwestycje - koszt 4.880 zł. brutto.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Teatr Polski w Warszawie ul. Karasia 2 00-327 Warszawa pok. 501 c - Inwestycje.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 130068 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
84697 - 2010 data 14.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Polski w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8261725, fax. 022 8269278.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert : 10.05.2010 godzina 12:00, miejsce:Teatr Polski w Warszawie ul.Karasia 2 00-327 Warszawa pok.501 c - Inwestycje..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert : 17.05.2010 godzina 12:00,miejsce:Teatr Polski w Warszawie ul.Karasia 2 00-327 Warszawa pok.501 c - Inwestycje.


Warszawa: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 163282 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 84697 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Polski w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8261725, faks 022 8269278.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2 w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektów : - budowlanego i branżowych (sanitarnych i elektrycznych). Przebudowa budynku będzie dotyczyła : - osuszania i odgrzybiania ścian, reperacja ubytków - renowacji elewacji i tarasów, naprawa i wykonanie nowych tynków - renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - renowacja z ewentualnyym odtworzeniem elemntów wystroju - renowacja elementów metaloplastyki - wymiany desek podłogi scenicznej, malarni i montowni dekoracji - wymiany naświetli dachowych w konstrukcji stalowej malarni wraz z zainstalowaniem systemu zaciemniania w celu umożliwienia projekcji rysunków scenograficznych - wymiany świetlików kopułkowych w stolarni, montowni i modelatorni z przystosowaniem niektórych do możliwości otwierania - wymiany posadzki ksylolitowej w magazynie dekoracji - remontu garderób, rekonstrukcji meblościanek dzielących garderoby, renowacji i wymiany wyposażenia garderób, wymiany wykładzin podłogowych, tapetowania ścian, malowania sufitów - renowacji widowni, uzupełnieniu ubytków sztukaterii, malowaniu ścian, tympanonu, sufitu, balustrad, poręczy, wymiany foteli, wykładziny podłogowej, wymiany lub renowacja tapicerskich obić ścian i przepierzeń lóż, wykładziny podłogowej. - remoncie fosy orkiestry i renowacji balustrady fosy orkiestry. - renowacji kuluarów , wymianie wykładziny podłogowej, malowaniu ścian i sufitów, renowacji luster, oświetlenia lub wymianie oświetlenia - renowacji wszystkich pomieszczeń w zakresie wynikającym z oceny ich stanu po prowadzeniu robót instalacyjnych ( renowacji podłóg, wymianie wykładzin, opraw oświetleniowych - przebudowie klatek schodowych w części administracyjnej i technicznej mającej na celu dostosowanie ich do wymogów przepisów budowlanych i bezpieczeństwa pożarowego - dostosowaniu pomieszczeń teatru do wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidzianych w ekspertyzie technicznej technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Teatru Polskiego w Warszawie, poprzez : - podział budynku na strefy pożarowe zgodnie z ekspertyzą pożarową - uzupełnienie w dźwiękowy system ostrzegania (DSO) pomieszczeń budynku teatru - wykonanie obudów klatek schodowych w części administracyjnej i technicznej o wskazanej odporności ogniowej, kurtyn ppoż o odpowiedniej klasie odporności ogniowej - wyposażenie klatek schodowych i innych wskazanych pomieszczeń w samoczynne urządzenia oddymiające (klapy dymowe, okna przystosowane do oddymiania) lub urządzenia zabezpieczajace przed zadymieniem. - wymiana wskazanych drzwi i okien na posiadające odpowiednią odporność ogniową - wyposażenie wskazanych drzwi w samozamykacze, uszczelki zapewniające dymoszczelność i inne zalecane urządzenia - wyposażenie pomieszczenia na strychu nad widownią w system gaszenia gazem - wykonanie instalacji inspicjenta - instalacje elektryczne i teletechniczne , podgrzewania rynien i rur spustowych - wymiana w niezbędnym zakresie instalacji wod-kan i c.o. oraz klimatyzacji lokalnej - wymiana systemu baterii centralnej świateł bezpieczeństwa - zabezpiecznie stalowych elementów konstrukcji podłogi scenicznej i sceny obrotowej farbą ognioochronną w celu uzyskania odpowiedniej odporności ogniowej - zrealizowanie ponadto wszystkich rozwiązań technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidzianych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Teatru Polskiego w Warszawie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.50-4, 45.00.00.00-7, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.40.00-1, 45.31.40.00-0, 45.30.00.00-0, 45.33.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12738983,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9915440,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  9915440,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12197153,85


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Karasia 2, 00327 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@teatrpolski.waw.pl
tel: 228 261 725
fax: 228 269 278
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8469720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 874 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.teatr-polski.art.pl
Informacja dostępna pod: Teatr Polski w Warszawie ul. Karasia 2 00-327 Warszawa pok. 501 c - Inwestycje - koszt 4.880 zł. brutto
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2 w Warszawie. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2010-06-10 9 915 440,00