Poznań: Dostawa urządzeń komputerowych


Numer ogłoszenia: 88165 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu , plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń komputerowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji, następujących urządzeń komputerowych: Zadanie Nr L.p. OPIS ILOŚĆ (SZT.) I. 1. Rozbudowa serwera 1 II. 2. Zestaw komputerowy z monitorem LCD 20 II 3. Switch z osprzętem 1 II. 4. Drukarka igłowa 1 III. 5. Urządzenie wielofunkcyjne A4 3 III. 6. Rzutnik multimedialny z mocowaniem 1 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne urządzeń komputerowych), z podziałem na części zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 32.42.20.00-7, 30.23.21.20-1, 30.12.11.00-4, 38.65.21.00-1, 48.82.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od dnia złożenia oferty, realizacji przynamniej dwóch: - dostaw serwerów komputerowych (dotyczy zadania nr I ) o wartości równej lub większej niż 200 000,00 zł brutto, - dostaw zestawów komputerowych (dotyczy zadania nr II ) o wartości równej lub większej niż 100 000,00. zł brutto,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.03.2011 godzina 14:00, miejsce: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, sekretariat, piętro IV, pokój 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 55352 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
88165 - 2011 data 17.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, fax. 0-61 8509492.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania ofert: 28.03.2011, godz. 14.00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania ofert: 31.03.2011, godz. 14.00.


Poznań: Dostawa urządzeń komputerowych


Numer ogłoszenia: 94246 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 88165 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń komputerowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ, następujących urządzeń komputerowych: - rozbudowa serwera - 1 szt. - zestaw komputerowy z monitorem LCD - 20 szt. - switch z osprzętem - 1 szt. - drukarka igłowa - 1 szt. - urządzenie wielofunkcyjne A4 - 3 szt. - rzutnik multimedialny z mocowaniem - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne urządzeń komputerowych), z podziałem na części zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 32.42.20.00-7, 30.23.21.20-1, 30.12.11.00-4, 38.65.21.00-1, 48.82.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
rozbudowa serwera


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • hardsoft-TELEKOM Jarosław Kaźmierczak, {Dane ukryte}, 60-166 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 168100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  177489,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  177489,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  225010,05


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
dostawa zestawów komputerowych z monitorem LCD - 20 szt., switch z osprzętem i okablowaniem - 1 szt., drukarka igłowa - 1 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • hardsoft-TELEKOM Jarosław Kaźmierczak, {Dane ukryte}, 60-166 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104328,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  104328,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104328,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
dostawa: urządzenie wielofunkcyjne A4 mono z dupleksem - 3 szt., rzutnik multimedialny z mocowaniem - 1 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Infomex sp. z o.o., {Dane ukryte}, 34-300 Żywiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11023,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  11023,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11023,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8816520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 49 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pwus.pl
Informacja dostępna pod: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30121100-4 Fotokopiarki
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213300-8 Komputer biurkowy
30231300-0 Monitory ekranowe
30232120-1 Drukarki igłowe
30237410-6 Myszka komputerowa
30237460-1 Klawiatury komputerowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
38652100-1 Projektory
48822000-6 Serwery komputerowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
rozbudowa serwera hardsoft-TELEKOM Jarosław Kaźmierczak
Poznań
2011-04-28 177 489,00
dostawa zestawów komputerowych z monitorem LCD - 20 szt., switch z osprzętem i okablowaniem - 1 szt., drukarka igłowa - 1 szt. hardsoft-TELEKOM Jarosław Kaźmierczak
Poznań
2011-04-28 104 328,00
dostawa: urządzenie wielofunkcyjne A4 mono z dupleksem - 3 szt., rzutnik multimedialny z mocowaniem - 1 szt. Infomex sp. z o.o.
Żywiec
2011-04-28 11 023,00