Zabrze: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8


Numer ogłoszenia: 88897 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu , ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 277-86-66, faks 032 271-13-11.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.zus.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca, w ramach umowy kompleksowej, sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), w przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności w: - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), - Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, - Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSP), - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przewidywana ilość odbioru energii elektrycznej w okresie 8 m-cy wynosi: 120 MWh. Moc umowna: 70 kW. Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C 21. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest budynek Zamawiającego, jest TAURON Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy, które są jednocześnie granicą eksploatacji urządzeń i miejscem rozgraniczenia własności sieci. Układ pomiarowo - rozliczeniowy, 3 fazowy, zainstalowany jest w korytarzu w piwnicy budynku.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek oraz wykaże, że posiada koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną. Ocena spełniania warunku nastąpi metodą 0/1, tj. spełnia/nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania warunku nastąpi metodą 0/1, tj. spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania warunku nastąpi metodą 0/1, tj. spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania warunku nastąpi metodą 0/1, tj. spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania warunku nastąpi metodą 0/1, tj. spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmian postanowień zawartej umowy: 1. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu OFERTY (dot. dostaw energii elektrycznej) pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy kompleksowej, o ile nie nastąpią zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii lub opłat za obsługę handlową, a w szczególności: - zmiany przepisów prawa w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym przepisów prawa podatkowego, - wydania wobec Wykonawcy decyzji administracyjnych w zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2. W trakcie realizacji umowy kompleksowej zmianie mogą ulec opłaty dot. usług dystrybucji zawarte w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zmiany te muszą być zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany mocy umownej na wniosek Zamawiającego, po zrealizowaniu określonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego warunków zmiany mocy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.zus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41 - 800 Zabrze, pokój nr 414 (IV piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41 - 800 Zabrze, pokój nr 414 (IV piętro)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Termin i miejsce otwarcia ofert: 27.04.2012r., godz. 12.30, siedziba Zamawiającego, ul. Szczęść Boże 18, 41 - 800 Zabrze, pok. 401 (IV piętro). 2. SIWZ można także odebrać osobiście w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18 w pokoju 414 (IV piętro), w godzinach 8.00 - 14.00 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa) na podstawie wniosku o przesłanie specyfikacji, zawierającego NIP Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania wniosku o przesłanie SIWZ faksem (32) 271-13-11. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zabrze: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8


Numer ogłoszenia: 116531 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 88897 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 277-86-66, faks 032 271-13-11.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca, w ramach umowy kompleksowej, sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), w przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności w: - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), - Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, - Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSP), - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przewidywana ilość odbioru energii elektrycznej w okresie 8 m-cy wynosi: 120 MWh. Moc umowna: 70 kW Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C 21. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest budynek Zamawiającego, jest TAURON Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy, które są jednocześnie granicą eksploatacji urządzeń i miejscem rozgraniczenia własności sieci. Układ pomiarowo - rozliczeniowy, 3 fazowy, zainstalowany jest w korytarzu w piwnicy budynku. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2012r. do dnia 31.01.2013r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67907,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63110,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  63110,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63110,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: katarzyna.golabek@zus.pl
tel: 32 277-86-06
fax: 32 271-13-11
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 8889720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 279 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zus.pl
Informacja dostępna pod: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41 - 800 Zabrze, pokój nr 414 (IV piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2012-05-25 63 110,00