Góra Kalwaria: Budowa ulicy Wareckiej - Książąt Mazowieckich w Czersku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Górze Kalwarii do miejscowości Czersk (zamek)


Numer ogłoszenia: 95152 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Wareckiej - Książąt Mazowieckich w Czersku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Górze Kalwarii do miejscowości Czersk (zamek).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich dł. 1450 mb wraz z budową 7 studni chłonnych oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plac Tysiąclecia od studni S58 do studni S80; ok. 8 m w stronę studni S81 od studni S80 ( zakończonej korkiem), ok 10 m od studni S 58 w stronę studni S59), w ul. Wareckiej - od placu Tysiąclecia do ul. Św Mikołaja tj. od studni S43 do studni S 57, 10m od studni S43 w stronę ul. Św. Mikołaja (zakończonej korkiem) z przykanalikami do granic posesji oraz ok. 7m odejścia kanału tłocznego ze studni S52 (zakończonej korkiem) wejście ok. 4 m w ul. Wiejską od studni S49, zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniami na budowę. W ramach zadnia należy wykonać m. in.: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m o długości ~ 394m odejścia do posesji rur PCV o160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ~ 82 m studnie rewizyjne z kręgów betonowych o1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 4kpl. studnie PCV o600 włazem żeliwnym 40t - 14kpl. studnię rozprężną o1200 - 1kpl. sieć kanalizacji tłocznej PE o110 ~ 7m po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. podbudowa z kruszyw łamanych 15cm po zagęszczeniu, beton asfaltowy warstwa wiążąca 4cm, odbudowa wjazdów na posesje przebudowę ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich z fragmentem Placu Tysiąclecia oraz wyspą rozdzielającą typu mała kropla jednostronny chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zjazdy indywidualne o szerokości dostosowanej do szerokości bram z kostki brukowej gr. 8 cm połączenia z drogami modernizowanymi o nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy profilującej i ścieralnej, i o nawierzchni żwirowej poprzez wykonanie pełnej konstrukcji jezdni na długości zastosowanych łuków wzmocnienie skarpy za pomocą ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu U na odcinku km 0+300,00 do km 0+380,00 7 studni chłonnych (5 pojedynczych i 1 podwójna) oznakowanie pionowe i poziome wykonanie zieleńca oraz zagospodarowanie poboczy wraz z posianiem trawy Prace przy działkach prywatnych należy wykonywać ze szczególnym poszanowaniem mienia. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji, a drzewa i krzewy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów szkody należy usunąć. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz., Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów. Uwaga: Przedmiary są materiałem pomocniczym i nie są podstawą do kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wykonawca musi umożliwić wjazd na posesje w trakcie prowadzenia prac..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.23.32.90-8, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się znajomością wykonania podobnych robót t.j. wykonania co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 300.000,00 zł brutto i potwierdzonej dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji i rękojmi - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c) w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d) w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej, e) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. f) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. g) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, h) wydłużenia terminu gwarancji, i) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, j) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, k) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, l) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. m) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
dofinansowanie w ramach NPPDL.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Budowa ulicy Wareckiej - Książąt Mazowieckich w Czersku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Górze Kalwarii do miejscowości Czersk (zamek)


Numer ogłoszenia: 195862 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 95152 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Wareckiej - Książąt Mazowieckich w Czersku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Górze Kalwarii do miejscowości Czersk (zamek).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich dł. 1450 mb wraz z budową 7 studni chłonnych oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plac Tysiąclecia od studni S58 do studni S80; ok. 8 m w stronę studni S81 od studni S80 ( zakończonej korkiem), ok 10 m od studni S 58 w stronę studni S59), w ul. Wareckiej - od placu Tysiąclecia do ul. Św Mikołaja tj. od studni S43 do studni S 57, 10m od studni S43 w stronę ul. Św. Mikołaja (zakończonej korkiem) z przykanalikami do granic posesji oraz ok. 7m odejścia kanału tłocznego ze studni S52 (zakończonej korkiem) wejście ok. 4 m w ul. Wiejską od studni S49, zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniami na budowę. W ramach zadnia należy wykonać m. in.: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m o długości ~ 394m odejścia do posesji rur PCV o160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ~ 82 m studnie rewizyjne z kręgów betonowych o1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 4kpl. studnie PCV o600 włazem żeliwnym 40t - 14kpl. studnię rozprężną o1200 - 1kpl. sieć kanalizacji tłocznej PE o110 ~ 7m po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. podbudowa z kruszyw łamanych 15cm po zagęszczeniu, beton asfaltowy warstwa wiążąca 4cm, odbudowa wjazdów na posesje przebudowę ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich z fragmentem Placu Tysiąclecia oraz wyspą rozdzielającą typu mała kropla jednostronny chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm zjazdy indywidualne o szerokości dostosowanej do szerokości bram z kostki brukowej gr. 8 cm połączenia z drogami modernizowanymi o nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy profilującej i ścieralnej, i o nawierzchni żwirowej poprzez wykonanie pełnej konstrukcji jezdni na długości zastosowanych łuków wzmocnienie skarpy za pomocą ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu U na odcinku km 0+300,00 do km 0+380,00 7 studni chłonnych (5 pojedynczych i 1 podwójna) oznakowanie pionowe i poziome wykonanie zieleńca oraz zagospodarowanie poboczy wraz z posianiem trawy Prace przy działkach prywatnych należy wykonywać ze szczególnym poszanowaniem mienia. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji, a drzewa i krzewy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów szkody należy usunąć. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz., Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów. Uwaga: Przedmiary są materiałem pomocniczym i nie są podstawą do kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wykonawca musi umożliwić wjazd na posesje w trakcie prowadzenia prac...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.23.32.90-8, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: dofinansowanie w ramach NPPDL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U BRUK-BUD Piotr Skoczek, {Dane ukryte}, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3326586,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1689770,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1689770,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2699850,01


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9515220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 127 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy Wareckiej - Książąt Mazowieckich w Czersku. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Górze Kalwarii do miejscowości Czersk (zamek) F.H.U BRUK-BUD Piotr Skoczek
Celestynów
2015-07-31 1 689 770,00