Warszawa: Budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 96042 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Warszawski , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5520360, faks 022 5522507.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uw.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Działka nr ew.25 z obrębu 50307. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje:1) Roboty rozbiórkowe 2) Wykonanie ścianki berlińskiej 3) Roboty ziemne 4) Roboty izolacyjne 5) Roboty murowe 6) Roboty betonowe i żelbetowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja - załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Zamawiającemu. Wprowadzanie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty a także ze względu na utrudnienia związane z dojazdem do obiektu, wjazdem na jego teren (małe gabaryty bramywjazdowej). Termin należy ustalić telefonicznie z panem Tomaszem Czerwińskim, tel. 22 55 20 243 od poniedziałku do piątku 10.00-14.00. Ze względu na piwnicę pod przejazdem bramnym zwraca się uwagę na konieczność ograniczenia ciężaru sprzętu przez niego przejeżdżającego do max 12 t. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na nierozpoznaną konstrukcję stropu. Zwraca się uwagę na możliwość wystąpienia nierozpoznanych instalacji podziemnych, kanału wentylacyjnego, kanalizacji czy fragmentów starych budowli..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na a) pracach budowlanych, elektrycznych, sanitarnych związanych z przebudową wirydarza oraz budową dodatkowego podziemnego pomieszczenia na terenie wirydarza (na urządzenia chłodnicze nie określone na obecnym etapie) b) pracach budowlanych związanych z wykonaniem dodatkowych konstrukcji tarasu, pergoli, małej architektury na terenie wirydarza c) pracach budowlanych związanych z montażem stolarki drzwiowej d) pracach związanych z zagospodarowaniem terenu wirydarza, nawierzchnią, zielenią e) pracach konserwatorskich elementów wirydarza


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.11.12.13-4, 45.11.12.20-6, 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.44.21.00-8, 45.22.32.00-8, 45.22.35.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania z ofertą w wysokości 15.000 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania doświadczenia Wykonawca wykaże, że zrealizował - ukończył - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 6 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty te należy rozumieć wykonanie co najmniej sześciu robót budowlanych, z których każda o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000 zł. Wszystkie wykazane roboty muszą być zrealizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących pod ochroną konserwatora zabytków.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: a) kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu budowy w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących pod ochroną konserwatora zabytków, wymagane są min. 2 realizacje lub uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodującej konieczność: 1) zmiany terminu realizacji umowy wywołaną: a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany, b) przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnych od Wykonawcy 2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru 4) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy) 5) zmiany podwykonawcy na podwykonawcę, któremu zlecono ten sam zakres robót, 6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy 7) zaniechania robót zgodnie z zapisami Umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uw.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, Oficyna pod Wizytkami, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, Oficyna pod Wizytkami, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Giers-Dzięgielewska - Dział Zamówień PUblicznych - w sprawach proceduralnych - tel. 22 55 22 532.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 159784 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 96042 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5520360, faks 022 5522507.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianki berlińskiej, roboty ziemne, izolacyjne, murowe, betonowe i żelbetowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja - załącznik Nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.11.12.13-4, 45.11.12.20-6, 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.44.21.00-8, 45.22.32.00-8, 45.22.35.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 515769,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  485845,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  485845,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  653022,72


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marta.jaczewska@adm.uw.edu.pl
tel: 22 5522009
fax: 022 8749115
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9604220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 70 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uw.edu.pl
Informacja dostępna pod: Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, Oficyna pod Wizytkami, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa pomieszczenia piwnicznego dla celów technicznych wentylatorni (komory wentylacyjnej) pod terenem dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2012-05-17 485 845,00