Biała Podlaska: Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej


Numer ogłoszenia: 98492 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 083 3425316.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupbialapodlaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku administracyjno - biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej polegająca na budowie skrzydła do istniejącego budynku. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostały zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje: 1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. 2. Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Wykonanie prac przygotowawczych, m.in. geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacją). 4. Wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki drzew (wykaz drzew do wycinki stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku. 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań. 7. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym: a) dokumentacji powykonawczej, b) inwentaryzacji geodezyjnej, c) atestów, aprobat, certyfikatów , itp. wbudowanych materiałów, d) protokołów prób i badań,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.00.00-1, 45.23.24.10-9, 45.23.24.11-6, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.42.20.00-1, 45.44.22.00-9, 45.44.30.00-4, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w wysokości 20.000 zł słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00 groszy. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kredyt Bank SA Oddział w Białej Podlaskiej Nr: 27 1500 1331 1213 3004 0295 0000 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na rozbudowę budynku administracyjno - biurowego PUP. Dowód wpłaty lub jego kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wymieniony w Rozdziale 9 ust. 4. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wymienionym w Rozdziale 9 ust. 4. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń i lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  tak


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli zrealizowano co najmniej trzy budowy polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie odbudowie budynków o podobnym charakterze o wartości co najmniej 800 000,00 PLN każda. Roboty muszą być zakończone.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa (lub zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - posiadającą kwalifikacje do pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie uznane na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej) oraz posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz osobami uprawnionymi do kierowania robotami branżowymi w następujących branżach: sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełni w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże zdolność kredytową na kwotę co najmniej 70% ceny ofertowej brutto, b) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 800 000,00 PLN.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (zał. nr 4 do SIWZ). 2. Pisemne oświadczenie (zał. nr 9 do SIWZ), że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (zał. nr 10 do SIWZ) akceptuje i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez podmioty gospodarcze (konsorcjum,spółki cywilne), dokumenty określone w specyfikacji w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1-5, winne być złożone odrębnie przez każdego członka, pozostałe dokumenty, załączniki i inne wymienione w Rozdziale 7 składane są wspólnie. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zmawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. a SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest przedstawić dokument wymieniony w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 5 SIWZ, dotyczący tych podmiotów. 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: 1) Zmiany podwykonawcy. 2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT, zmiana przepisów branżowych dla przedmiotu umowy). 3) Zmiany terminu wykonania w przypadku opóźnień wynikających z: a) działania siły wyższej, np. nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, klęski żywiołowej, przypadku siły wyższej. Przez siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowania lub skażenia. b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 4) Waloryzacja wynagrodzenia. 5) Wystąpienia wandalizmu na terenie budowy powodującego opóźnienia w prowadzonych pracach. 6) Zmiany inspektora nadzoru. 7) Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia. 8) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu. 9) Zmiany nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia. Decyzję o odstąpieniach nieistotnych podejmują: kierownik budowy, projektant oraz inspektor nadzoru w ostateczności powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą prawo budowlane. 10) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia umowy na roboty budowlane. 11) Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu niniejszej umowy albo obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy. 2. Niezależnie od postanowień umowy strony umowy mogą: 1) dokonywać zmian kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2) proponować zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b. niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, c. jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.). 3. Wszystkie okoliczności mające wpływ na wykonanie umowy muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Zakres zmian będzie ściśle uzależniony od okoliczności mających wpływ na realizację zawartej umowy, np. okresu przestoju, przerwy, itd. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Biała Podlaska: Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej


Numer ogłoszenia: 115269 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 98492 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 083 3425316, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku administracyjno - biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej polegająca na budowie skrzydła do istniejącego budynku. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostały zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje: 1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. 2. Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Wykonanie prac przygotowawczych, m.in. geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacją). 4. Wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki drzew (wykaz drzew do wycinki stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku. 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań. 7. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym: a) dokumentacji powykonawczej, b) inwentaryzacji geodezyjnej, c) atestów, aprobat, certyfikatów , itp. wbudowanych materiałów, d) protokołów prób i badań,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.00.00-1, 45.23.24.10-9, 45.23.24.11-6, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.42.20.00-1, 45.44.22.00-9, 45.44.30.00-4, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne Sp-nia ZIB, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 687858,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  670000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  670000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  702082,72


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 9849220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 231 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 10
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne Sp-nia ZIB
Biała Podlaska
2010-05-10 670 000,00