TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
ND Nr dokumentu 154417-2014
PD Data publikacji 07/05/2014
OJ Dz.U. S 88
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 05/05/2014
DT Termin 16/06/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50532400 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
OC Pierwotny kod CPV 50532400 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

07/05/2014    S88    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

2014/S 088-154417

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Paulina Hoffmann
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564323
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Paulina Hoffmann
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564323
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań): Zadanie 1 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR. Zadanie 2 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA. Zadanie 3 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ. Zadanie 4 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji INVERTIM. Zadanie 5 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HAMACHER. Zadanie 6 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG. Zadanie 7 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN. Zadanie 8 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER-WARKOP. Zadanie 9 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC. Zadanie 10 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec – Zakłady JSW S.A.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań): Zadanie 1 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR. Zadanie 2 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA. Zadanie 3 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ. Zadanie 4 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji INVERTIM. Zadanie 5 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HAMACHER. Zadanie 6 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG. Zadanie 7 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN. Zadanie 8 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER-WARKOP. Zadanie 9 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC. Zadanie 10 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych Zakładów Zamawiającego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR
1)Krótki opis:
Zadanie 1 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
powyżej 414 000,00 euro
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA
1)Krótki opis:
Zadanie 2 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ
1)Krótki opis:
Zadanie 3 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji INVERTIM.
1)Krótki opis:
Zadanie 4 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji INVERTIM.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HAMACHER.
1)Krótki opis:
Zadanie 5 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HAMACHER.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG
1)Krótki opis:
Zadanie 6 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN
1)Krótki opis:
Zadanie 7 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER-WARKOP
1)Krótki opis:
Zadanie 8 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER-WARKOP.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC.
1)Krótki opis:
Zadanie 9 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
1)Krótki opis:
Zadanie 10 - wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów Zamawiającego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
– dla Zadania 1: 100.000,00 PLN
– dla Zadania 2: 27.000,00 PLN
– dla Zadania 3: 4.000,00 PLN
– dla Zadania 4: 51.000,00 PLN
– dla Zadania 5: 42.000,00 PLN
– dla Zadania 6: 25.000,00 PLN
– dla Zadania 7: 150.000,00 PLN
– dla Zadania 8: 19.000,00 PLN
– dla Zadania 9: 11.000,00 PLN
– dla Zadania 10: 10.000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 85 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione
w pkt. 1 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisanym przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia:
a) dla Zadania nr 1: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 500.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) dla Zadania nr 2: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 250.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
c) dla Zadania nr 3: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 50.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
d) dla Zadania nr 4: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 500.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
e) dla Zadania nr 5: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 500.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
f) dla Zadania nr 6: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 250.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
g) dla Zadania nr 7: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 500.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
h) dla Zadania nr 8: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 150.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
i) dla Zadania nr 9: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 50.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
j) dla Zadania nr 10: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV o wartości netto co najmniej 50.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku składania oferty do wielu zadań Wykonawca winien wykazać się spełnianiem warunku osobno dla każdego zadania, którego dotyczy oferta.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena brutto za realizację całego zamówienia (z VAT). Waga 92

2. gwarancja ogólna. Waga 8

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
24/ZZ/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 006, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 800-1000 oraz 1200-1400.
Uwaga.
SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.6.2014 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 14.8.2014
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.6.2014 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, parter, sala nr 004

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie Zdrój
fax: +48 32 7564445
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.5.2014
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
ND Nr dokumentu 183997-2014
PD Data publikacji 31/05/2014
OJ Dz.U. S 104
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 28/05/2014
DT Termin 24/06/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50532400 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
OC Pierwotny kod CPV 50532400 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
RC Kod NUTS PL22

31/05/2014    S104    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

2014/S 104-183997

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.5.2014, 2014/S 88-154417)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50532400

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 85 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.6.2014 (09:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

14.8.2014

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

16.6.2014 (10:00)

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.6.2014 (10:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

22.8.2014

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

24.6.2014 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
ND Nr dokumentu 353861-2014
PD Data publikacji 17/10/2014
OJ Dz.U. S 200
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/10/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50532400 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
OC Pierwotny kod CPV 50532400 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

17/10/2014    S200    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

2014/S 200-353861

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań):
— zadanie 1 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Apator,
— zadanie 2 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka,
— zadanie 3 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ,
— zadanie 4 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim,
— zadanie 5 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher,
— zadanie 6 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG,
— zadanie 7 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Elgór+Hansen,
— zadanie 8 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Becker-Warkop,
— zadanie 9 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC,
— zadanie 10 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Bartec.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec, Knurów – JSW S.A.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań):
— zadanie 1 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Apator,
— zadanie 2 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka,
— zadanie 3 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ,
— zadanie 4 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim,
— zadanie 5 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher,
— zadanie 6 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG,
— zadanie 7 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Elgór+Hansen,
— zadanie 8 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Becker-Warkop,
— zadanie 9 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC,
— zadanie 10 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Bartec,
Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych Zakładów Zamawiającego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532400

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 39 287 093,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
24/ZZ/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 88-154417 z dnia 7.5.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 104-183997 z dnia 31.5.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie 2 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.10.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A.
ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.: +48 323234309
Faks: +48 323234318

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 383 624,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 641 103,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie 3 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.9.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KAZ Sp. z o.o.
ul. Ks. Górka 42a
43-196 Mikołów
POLSKA
Tel.: +48 322354940
Faks: +48 322354941

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 490 580,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 541 446 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 4
Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie 4 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.9.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Invertim Sp. z o.o.
Otwock Mały, ul. Częstochowska 93
05-480 Karczew
POLSKA
Tel.: +48 227800590
Faks: +48 227800598

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 287 002,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 585 973,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 5
Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie 5 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.9.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Lider: Zakład Produkcyjny Eplan Sp. z o. o., Uczestnik: Biuro Techniczno-Handlowe Eplan S.c.
ul. Prosta 6
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.: +48 323175944
Faks: +48 327297015

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 226 880,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 806 094,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 6
Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie 6 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.10.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elgór+Hansen S.A.
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów
POLSKA
Tel.: +48 322499480
Faks: +48 322413457

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 024 831,99 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 884 513,59 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 7
Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie 7 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Elgór+Hansen
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.10.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elgór+Hansen S.A.
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów
POLSKA
Tel.: +48 322499480
Faks: +48 322413457

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 553 462,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 16 368 232,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 8
Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie 8 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Becker-Warkop
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.10.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Becker-Warkop Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
44-266 Świerklany
POLSKA
Tel.: +48 324329900
Faks: +48 324329901

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 372 127,57 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 814 519,21 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 9
Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie 9 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.10.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
POLSKA
Tel.: +48 338575200
Faks: +48 338575205

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 400 769,29 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 645 210,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2014

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 15441720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 439000 ZŁ
Szacowana wartość* 14 633 333 PLN  -  21 950 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 2 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A.
ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2014-10-07 3 641 103,00
Zadanie 3 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ KAZ Sp. z o.o.
ul. Ks. Górka 42a, 43-196 Mikołów, woj. ŚLĄSKIE
2014-09-22 541 446,00
Zadanie 4 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim Invertim Sp. z o.o.
Otwock Mały, ul. Częstochowska 93, 05-480 Karczew, woj. MAZOWIECKIE
2014-09-22 6 585 973,00
Zadanie 5 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher Konsorcjum firm: Lider: Zakład Produkcyjny Eplan Sp. z o. o., Uczestnik: Biuro Techniczno-Handlowe Eplan S.c.
ul. Prosta 6, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2014-09-22 4 806 094,00
Zadanie 6 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG Elgór+Hansen S.A.
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów, woj. ŚLĄSKIE
2014-10-02 2 884 513,00
Zadanie 7 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Elgór+Hansen Elgór+Hansen S.A.
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów, woj. ŚLĄSKIE
2014-10-02 16 368 232,00
Zadanie 8 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Becker-Warkop Becker-Warkop Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany, woj. ŚLĄSKIE
2014-10-02 2 814 519,00
Zadanie 9 – wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn, woj. ŚLĄSKIE
2014-10-02 1 645 210,00