TI Tytuł PL-Puchaczów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
ND Nr dokumentu 169585-2013
PD Data publikacji 24/05/2013
OJ Dz.U. S 99
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 21/05/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/07/2013
DT Termin 02/07/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OC Pierwotny kod CPV 50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
IA Adres internetowy (URL) www.lw.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/05/2013    S99    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Puchaczów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2013/S 099-169585

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Stawowy
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625647
E-mail: dstawowy@lw.com.pl
Faks: +48 814625007

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lw.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka
Osoba do kontaktów: Jan Lyszczarz
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625365
Faks: +48 814625007

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka
Osoba do kontaktów: Michał Polak
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625286
Faks: +48 814625265

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Zamawiający sektorowy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Poszukiwanie i wydobycie węgla kamiennego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonywanie remontów wciągników hydraulicznych, elektrycznych i ręcznych oraz ich podzespołów prod. FAMA.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zakład Wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów wciągników hydraulicznych, elektrycznych i ręcznych oraz ich podzespołów prod. FAMA w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
Przewidywane zapotrzebowanie na remont urządzeń będących przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania określono w Zał. Nr 1 do projektu umowy. Podane ilości mają charakter szacunkowy. Remont realizowany będzie na podstawie odrębnych zleceń określających szczegółowo rodzaj urządzeń lub ich podzespołów i ich ilość zgodną z bieżącymi potrzebami kopalni.
Wymagany zakres remontu będzie określony przez wykonawcę po demontażu urządzenia i musi zapewniać przywrócenie parametrów technicznych urządzenia i wymiarów jego elementów do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową.
Remonty wykonywane będą przez Wykonawcę w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej przedmiotu umowy w oparciu o oryginalne części zamienne producenta, oraz spełniać muszą wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4.02.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96 z późn. zm.) oraz przepisów z nim związanych, w tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169 z późn. zm.). Obowiązek uzyskania wymaganych dokumentów spoczywa na Wykonawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
powyżej 400000 euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2013. Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
wadium 100 000,00 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie remontów przedmiotu umowy następować będzie odrębnie za wyremontowany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy, objęty poszczególnymi zamówieniami, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, którą Wykonawca uprawniony będzie wystawić po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy objętego danym zamówieniem po remoncie – bez zastrzeżeń, potwierdzonego pisemnym dokumentem odbioru.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3)którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresiezrealizowali należycie usługi remontu analogicznych lub porównywalnych wciągników do oferowanych w przedmiotowym przetargu, które pracowały lub pracują w kopalniach węgla kamiennego o wartości min. 1.000.000,00 PLN netto lub więcej,
I. W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3)Dowód wniesienia wadium.
4)Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)Listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożoną na druku Informacja wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ustępie I:
pkt. 1),5),6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
pkt 4) – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi dołączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, w której potwierdza się wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument (dokumenty) musi potwierdzać, że Wykonawca ma środki finansowe lub zdolność kredytową, na co najmniej 500.000,00 PLN.
2) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 200 000,00 zł.
Warunki określone w pkt 1 i 2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) 500.000,00 PLN
2) 200.000,00 PLN
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej Wykonawca musi dołączyć do oferty między innymi następujące dokumenty:
1)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usług remontu analogicznych lub porównywalnych wciągników do oferowanych w przedmiotowym przetargu które pracowały lub pracują w kopalniach węgla kamiennego, odpowiadających rodzajem i zakresem przedmiotowi przetargu, z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dowodami, czy usługi zostały wykonane należycie.
2)Pozostałe dokumenty określone w Cz. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) 1.000.000,00 PLN
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6252/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.7.2013 - 14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 10 PLN
Warunki i sposób płatności: przelew potwierdzony na rachunek 18 1500 1520 1215 2002 9031 0000 lub gotówka w kasie Lubelskiego
Węgla „Bogdanka” S.A.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.7.2013 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.7.2013 - 08:30

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego w Bogdance; Budynek Zarządu Spółki, Dział Przetargów i Umów, sala przetargowa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2013
TI Tytuł Polska-Puchaczów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
ND Nr dokumentu 254370-2013
PD Data publikacji 30/07/2013
OJ Dz.U. S 146
TW Miejscowość PUCHACZÓW
AU Nazwa instytucji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/07/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OC Pierwotny kod CPV 50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
IA Adres internetowy (URL) www.lw.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/07/2013    S146    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Puchaczów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2013/S 146-254370

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka
Osoba do kontaktów: Dariusz Stawowy
21-013 Puchaczów
POLSKA
Tel.: +48 814625647
E-mail: dstawowy@lw.com.pl
Faks: +48 814625007

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lw.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: zamawiający sektorowy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: poszukiwanie i wydobycie węgla kamiennego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
wykonywanie remontów wciągników hydraulicznych, elektrycznych i ręcznych oraz ich podzespołów prod. FAMA.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zakład Wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów wciągników hydraulicznych, elektrycznych i ręcznych oraz ich podzespołów prod. FAMA w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
Przewidywane zapotrzebowanie na remont urządzeń będących przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania określono w Zał. Nr 1 do projektu umowy. Podane ilości mają charakter szacunkowy. Remont realizowany będzie na podstawie odrębnych zleceń określających szczegółowo rodzaj urządzeń lub ich podzespołów i ich ilość zgodną z bieżącymi potrzebami kopalni.
Wymagany zakres remontu będzie określony przez wykonawcę po demontażu urządzenia i musi zapewniać przywrócenie parametrów technicznych urządzenia i wymiarów jego elementów do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową.
Remonty wykonywane będą przez Wykonawcę w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej przedmiotu umowy w oparciu o oryginalne części zamienne producenta, oraz spełniać muszą wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96 z późn. zm.) oraz przepisów z nim związanych, w tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169 z późn. zm.). Obowiązek uzyskania wymaganych dokumentów spoczywa na Wykonawcy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 703 441 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
6252/2013.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 99-169585 z dnia 24.5.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Remont wciągników prod. FAMA
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.7.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fama Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
83-140 Gniew
POLSKA
Tel.: +48 585307600
Faks: +48 585307600

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 703 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 703 441 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.7.2013

Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska, 21-013 Puchaczów
woj. LUBELSKIE
Dane kontaktowe: email: awasil@lw.com.pl
tel: +48 814625122
fax: +48 814625007
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16958520131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 547 dni
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lw.com.pl
Informacja dostępna pod: Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 01/07/2013
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont wciągników prod. FAMA Fama Sp. z o.o.
Gniew
2013-07-17 5 703 441,00