TI Tytuł PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
ND Nr dokumentu 170456-2011
PD Data publikacji 31/05/2011
OJ Dz.U. S 104
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 27/05/2011
DT Termin 06/07/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
OC Pierwotny kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
IA Adres internetowy (URL) http://bip.brodnowski.pl/

31/05/2011    S104    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2011/S 104-170456

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Do wiadomości: Joanna Gąsior
03-242 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 223265353
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Faks +48 223265834

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://bip.brodnowski.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Tampony.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Dreny.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Przetworniki.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Cewniki do hemodializy.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do hemofiltracji.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do tracheostomii.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Wzierniki ginekologiczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Oprzyrządowanie do endoskopii.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Aparat do znieczulenia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zapasowy worek na filtrat.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Vigileo- monitor.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Worki do żywienia pozajelitowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Wkłady do ssaków.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do kolonografii.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Resuscytator.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Igła do vascuportu.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Pętla Tungsten.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Pessar.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Implanty.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Fartuchy.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Cewnik.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Kateter.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Maska tlenowa.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Kaniule.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Łącznik typu T.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do przetaczania krwi.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 27 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Przetworniki.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 28 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do operacji.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 29 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Serwety.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 30 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw obłożeń.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 31 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw ginekologiczny.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 32 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Fartuchy chirurgiczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 33 NAZWA Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do cięcia cesarskiego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

33141000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości łącznej: 13 161,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy, sto sześćdziesiąt jeden złotych). W przypadku składania ofert na poszczególne części, odpowiednio:
1) część 1 – Tampony 30 PLN
2) część 2- Dreny 60 PLN
3) część 3 – Przetworniki 50 PLN
4) część 4 – Cewniki do hemodializy 260,00 PLN
5) część 5 – Zestaw do hemofiltracji 840,00 PLN
6) część 6 – Zestaw do tracheostomii 40,00 PLN
7) część 7 – Wzierniki ginekologiczne 130,00 PLN
8) część 8 – Oprzyrządowania do endoskopii 270,00 PLN
9) część 9 – Aparat do znieczulenia 1,00 PLN
10) część 10 – Zapasowy worek na filtrat 20,00 PLN
11) część 11– Vigileo- monitor 1070,00 PLN
12) część 12 – Worki do żywienia pozajelitowego 40,00 PLN
13) część 13 – Wkłady do ssaków 280,00 PLN
14) część 14– Zestaw do kolonografii 50,00 PLN
15) część 15 – Resuscytator 110,00 PLN
16) część 16 – Igła do vascuportu 90,00 PLN
17) część 17 – Petla Tungsten 20,00 PLN
18) część 18- Pessar 80,00 PLN
19) część 19- Implanty 500,00 PLN
20) cześć 20- Fartuchy 150,00 PLN
21) część 21- Cewnik 500,00 PLN
22) część 22- Kateter 60,00 PLN
23) część 23- Maska tlenowa 20,00 PLN
24) część 24- Kaniule 40,00 PLN
25) cześć 25- Łącznik typu T 10,00 PLN
26) część 26- Zestaw do przetaczania krwi 140,00 PLN
27 część 27 - Przetworniki 40,00 PLN
28) część 28- Zestaw do operacji 840,00 PLN
29) część 29- Serwety 350,00 PLN
30) część 30- Zestaw obłożeń 230,00 PLN
31) część 31- Zestaw ginekologiczny 2120,00 PLN
32) część 32- Fartuchy chirurgiczne 3220,00 PLN
33) część 33- Zestaw do cięcia cesarskiego 1500,00 PLN
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zgodnie z umową.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych. Na każdy wyrób określony w załączniku numer 5 do SIWZ.
2. Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- wg wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do SIWZ.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- wg wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do SIWZ.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MSW/PN/191/05/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne
podać cenę 100,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew lub gotówka w kasie Zamawiającego.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.7.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.7.2011 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587777

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587777

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.5.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
ND Nr dokumentu 209896-2011
PD Data publikacji 06/07/2011
OJ Dz.U. S 127
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 04/07/2011
DT Termin 22/07/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
OC Pierwotny kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

06/07/2011    S127    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2011/S 127-209896

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, attn: Joanna Gąsior, POLSKA-03-242Warszawa. Tel. +48 223265353. E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl. Fax +48 223265834.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.5.2011, 2011/S 104-170456)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.7.2011 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.7.2011 (11:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.7.2011 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.7.2011 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
ND Nr dokumentu 228489-2011
PD Data publikacji 21/07/2011
OJ Dz.U. S 138
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 19/07/2011
DT Termin 16/08/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
OC Pierwotny kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

21/07/2011    S138    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2011/S 138-228489

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, attn: Joanna Gąsior, POLSKA-03-242Warszawa. Tel. +48 223265353. E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl. Fax +48 223265834.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.5.2011, 2011/S 104-170456)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.7.2011 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 22.7.2011 - 11:00.

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.8.2011 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 16.8.2011 - 11:00.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
ND Nr dokumentu 255068-2011
PD Data publikacji 12/08/2011
OJ Dz.U. S 154
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 11/08/2011
DT Termin 01/09/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
OC Pierwotny kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

12/08/2011    S154    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2011/S 154-255068

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, attn: Joanna Gąsior, POLSKA-03-242Warszawa. Tel. +48 223265353. E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl. Fax +48 223265834.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.5.2011, 2011/S 104-170456)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.8.2011 - 10:00.

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.9.2011 - 10:00.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
ND Nr dokumentu 271812-2011
PD Data publikacji 30/08/2011
OJ Dz.U. S 165
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 26/08/2011
DT Termin 16/09/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
OC Pierwotny kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

30/08/2011    S165    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2011/S 165-271812

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, attn: Joanna Gąsior, POLSKA-03-242Warszawa. Tel. +48 223265353. E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl. Fax +48 223265834.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.5.2011, 2011/S 104-170456)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Zamiast: 

Informacje na temat części:

Część numer 34.

1) Krótki opis: —.

2) Wspólny słownik CPV: —.

3) Wielkość lub zakres: —.

Część numer 35.

1) Krótki opis: —.

2) Wspólny słownik CPV: —.

3) Wielkość lub zakres: —.

Część numer 36.

1) Krótki opis: —.

2) Wspólny słownik CPV: —.

3) Wielkość lub zakres: —.

Część numer 37.

1) Krótki opis: —.

2) Wspólny słownik CPV: —.

3) Wielkość lub zakres: —.

Część numer 38.

1) Krótki opis: —.

2) Wspólny słownik CPV: —.

3) Wielkość lub zakres: —.

II.1.8) Podział na części: 33.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości łącznej: 13 161,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy, sto sześćdziesiąt jeden złotych). W przypadku składania ofert na poszczególne części, odpowiednio:

1) część 1 – Tampony 30 PLN;

2) część 2- Dreny 60 PLN;

3) część 3 – Przetworniki 50 PLN;

4) część 4 – Cewniki do hemodializy 260,00 PLN;

5) część 5 – Zestaw do hemofiltracji 840,00 PLN;

6) część 6 – Zestaw do tracheostomii 40,00 PLN;

7) część 7 – Wzierniki ginekologiczne 130,00 PLN;

8) część 8 – Oprzyrządowania do endoskopii 270,00 PLN;

9) część 9 – Aparat do znieczulenia 1,00 PLN;

10) część 10 – Zapasowy worek na filtrat 20,00 PLN;

11) część 11 – Vigileo- monitor 1070,00 PLN;

12) część 12 – Worki do żywienia pozajelitowego 40,00 PLN;

13) część 13 – Wkłady do ssaków 280,00 PLN;

14) część 14 – Zestaw do kolonografii 50,00 PLN;

15) część 15 – Resuscytator 110,00 PLN;

16) część 16 – Igła do vascuportu 90,00 PLN;

17) część 17 – Petla Tungsten 20,00 PLN;

18) część 18 - Pessar 80,00 PLN;

19) część 19 - Implanty 500,00 PLN;

20) cześć 20 - Fartuchy 150,00 PLN;

21) część 21 - Cewnik 500,00 PLN;

22) część 22 - Kateter 60,00 PLN;

23) część 23 - Maska tlenowa 20,00 PLN;

24) część 24 - Kaniule 40,00 PLN;

25) cześć 25 - Łącznik typu T 10,00 PLN;

26) część 26 - Zestaw do przetaczania krwi 140,00 PLN;

27) część 27 - Przetworniki 40,00 PLN;

28) część 28 - Zestaw do operacji 840,00 PLN;

29) część 29 - Serwety 350,00 PLN;

30) część 30 - Zestaw obłożeń 230,00 PLN;

31) część 31 - Zestaw ginekologiczny 2 120,00 PLN;

32) część 32 - Fartuchy chirurgiczne 3 220,00 PLN;

33) część 33 - Zestaw do cięcia cesarskiego 1 500,00 PLN;

Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.9.2011 (10:00)

Powinno być: 

Informacje na temat części:

Część nr 34.

1) Krótki opis:

Siatki do polipów.

2) Wspólny słownik CPV:

33141000.

3) Wielkość lub zakres:

Powyżej 193 000 EUR.

Część nr 35.

1) Krótki opis:

Szczoteczki jednorazowe.

2) Wspólny słownik CPV:

33141000.

3) Wielkość lub zakres:

Powyżej 193 000 EUR.

Część nr 36.

Torba do transportu noworodków.

2) Wspólny słownik CPV:

33141000.

3) Wielkość lub zakres:

Powyżej 193 000 EUR.

Część nr 37.

1) Krótki opis:

Serwety, kieszeń.

2) Wspólny słownik CPV:

33141000.

3) Wielkość lub zakres:

Powyżej 193 000 EUR.

Część nr 38.

1) Krótki opis:

Tampon wewnatrznosowy.

2) Wspólny słownik CPV:

33141000.

3) Wielkość lub zakres:

Powyżej 193 000 EUR.

II.1.8) Podział na części: 38

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości łącznej: 13 161,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy, sto sześćdziesiąt jeden złotych). W przypadku składania ofert na poszczególne części, odpowiednio:

1) część 1 – Tampony 30 PLN;

2) część 2- Dreny 60 PLN;

3) część 3 – Przetworniki 50 PLN;

4) część 4 – Cewniki do hemodializy 260,00 PLN;

5) część 5 – Zestaw do hemofiltracji 840,00 PLN;

6) część 6 – Zestaw do tracheostomii 40,00 PLN;

7) część 7 – Wzierniki ginekologiczne 130,00 PLN;

8) część 8 – Oprzyrządowania do endoskopii 270,00 PLN;

9) część 9 – Aparat do znieczulenia 1,00 PLN;

10) część 10 – Zapasowy worek na filtrat 20,00 PLN;

11) część 11 – Vigileo- monitor 1070,00 PLN;

12) część 12 – Worki do żywienia pozajelitowego 40,00 PLN;

13) część 13 – Wkłady do ssaków 280,00 PLN;

14) część 14 – Zestaw do kolonografii 50,00 PLN;

15) część 15 – Resuscytator 110,00 PLN;

16) część 16 – Igła do vascuportu 90,00 PLN;

17) część 17 – Petla Tungsten 20,00 PLN;

18) część 18 - Pessar 80,00 PLN;

19) część 19 - Implanty 500,00 PLN;

20) cześć 20 - Fartuchy 150,00 PLN;

21) część 21 - Cewnik 500,00 PLN;

22) część 22 - Kateter 60,00 PLN;

23) część 23 - Maska tlenowa 20,00 PLN;

24) część 24 - Kaniule 40,00 PLN;

25) cześć 25 - Łącznik typu T 10,00 PLN;

26) część 26 - Zestaw do przetaczania krwi 140,00 PLN;

27) część 27 - Przetworniki 40,00 PLN;

28) część 28 - Zestaw do operacji 840,00 PLN;

29) część 29 - Serwety 350,00 PLN;

30) część 30 - Zestaw obłożeń 230,00 PLN;

31) część 31 - Zestaw ginekologiczny 2 120,00 PLN;

32) część 32 - Fartuchy chirurgiczne 3 220,00 PLN;

33) część 33 - Zestaw do cięcia cesarskiego 1 500,00 PLN;

34) część 34 - Siatki do polipów 110 PLN;

35) część 35 - Szczoteczki jednorazowe 20 PLN;

36) część 36 - torba do transportu noworodków 150 PLN;

37) część 37 - serwety, kieszeń 280 PLN;

38) część 38 - tampon wewnątrznosowy 10 PLN;

Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.9.2011 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
ND Nr dokumentu 397269-2012
PD Data publikacji 15/12/2012
OJ Dz.U. S 242
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 11/12/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
OC Pierwotny kod CPV 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
IA Adres internetowy (URL) http://bip.brodnowski.pl/
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

15/12/2012    S242    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2012/S 242-397269

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Osoba do kontaktów: Monika Dąbrowska-Kubicka
03-242 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223265353
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Faks: +48 223265834

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.brodnowski.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, Polska.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 243 011,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MSW/PN/191/05/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 104-170456

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 28 - Nazwa: Dostawa zestawów do operacji dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany,
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 227396000
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 89 974,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 89 537,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 29 - Nazwa: Dostawa serwet dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 227396000
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 37 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 152 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 30 - Nazwa: Dostawa zestaw obłożeń dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 227396000
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 721,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 766,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 31 - Nazwa: Dostawa zestawów ginekologicznych dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 22739600
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 229 267,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 221 567,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 32 - Nazwa: Dostawa fartuchów chirurgicznnych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 227396000
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 317 864,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 312 703,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 36 - Nazwa: Dostawa toreb do transportu noworodków dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 227396000
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 340 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 340,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 37 - Nazwa: Dostawa serwt, kieszeń dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

3M Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-830 Nadarzyn Kajetany
POLSKA
E-mail: przetargi@mmm.com
Tel.: +48 227396000
Adres internetowy: www.3m.pl
Faks: +48 227396004

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 244,32 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 454,92 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 33 - Nazwa: Dostawa zestawów do cięcia dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

RMD Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-822 Milanówek
POLSKA
E-mail: konrad.orlowski@richtermed.pl
Tel.: +48 224449780
Adres internetowy: www.rmd.med.pl
Faks: +48 224449701

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 155 368,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 68 904 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa zestawów do tracheostomii dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex
{Dane ukryte}
Łódź 93-121
POLSKA
E-mail: katarzynka@skamex.com.pl
Tel.: +48 426771439
Adres internetowy: www.skamex.com.pl
Faks: +48 426771419

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 471,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 471,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 24 - Nazwa: Dostawa kaniul dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex
{Dane ukryte}
93-121 Łódź
POLSKA
E-mail: katrzynak@skamex.com.pl
Tel.: +48 426771439
Adres internetowy: www.skamex.com.pl
Faks: +42 6771419

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 888 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 456 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 38 - Nazwa: Dostawa tamponów wewnątrz nosowych dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.P.H.U. „Alko”
{Dane ukryte}
05-090 Raszyn
POLSKA
E-mail: pphu_alko@wp.pl
Tel.: +48 227204078
Adres internetowy: www.otolaryngologiaalko.pl
Faks: +48 2272040078

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 300 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 080 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa przetworników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-807 Warszawa
POLSKA
E-mail: emila_klosowska@edwards.com
Tel.: +48 222563880
Adres internetowy: www.edwards.com
Faks: +48 222563888

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 204 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 204 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 11 - Nazwa: Dostawa Vigileo- monitor, czujników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-807 Warszawa
POLSKA
E-mail: emila_klosowska@edwards.com
Tel.: +48 222563880
Adres internetowy: www.edwards.com
Faks: +48 222563888

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 115 560 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 115 560 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 21 - Nazwa: Dostawa cewników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Vygon Polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
03-905 Warszawa
POLSKA
E-mail: biuro@vygon.pl
Tel.: +48 226172697
Adres internetowy: www.vygon.com
Faks: +48 226172697

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 53 481,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 54 707,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: Dostawa resuscytatora dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BiaMediTek Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
15-399 Białystok
POLSKA
E-mail: przetargi@biameditek.pl
Tel.: +48 856645200
Adres internetowy: www.biameditek.pl
Faks: +48 856645266

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 16 038 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 19 - Nazwa: Dostawa implantów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PetS Piotr Stasiak
{Dane ukryte}
02-732 Warszawa
POLSKA
E-mail: pets@pets.com.pl
Tel.: +48 228534614
Adres internetowy: www.pets.com.pl
Faks: +48 228534614

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 80 406 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 406 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa cewników do hemodializ dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Promed s.a
{Dane ukryte}
01-520 Warszawa
POLSKA
E-mail: katarzyna.stankiewicz@promed.com.pl
Tel.: +48 222222640
Adres internetowy: www.promed.com.pl
Faks: +48 222222693

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 28 080 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 580 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 27 - Nazwa: Dostawa przetworników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Billmed
{Dane ukryte}
04-082 Warszawa
POLSKA
E-mail: billmed@e.pl
Tel.: +48 228702752
Adres internetowy: www.billmed.pl
Faks: +48 228702776

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 104 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 104 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa zestawów do hemofiltracji dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Gambro Poland Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
04-769 Warszawa
POLSKA
E-mail: norbert.stablewski@gambro.com
Tel.: +48 225160700
Adres internetowy: www.gambro.pl
Faks: +48 226152753

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 90 750 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 72 576 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 14 - Nazwa: Dostawa zestawów do kolonografii dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
12-230 Biała Piska
POLSKA
E-mail: dzp@bialmed.com
Tel.: +48 874241170
Adres internetowy: www.bialmed.com
Faks: +48 874241194

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 623,24 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 35 - Nazwa: Dostawa szczoteczek jednorazowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Varimed Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
53-332 Wrocław
POLSKA
E-mail: varimed@varimed.com.pl
Tel.: +48 655293689
Adres internetowy: www.varimed.com.pl
Faks: +48 655209978

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 073,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 863 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 12 - Nazwa: Dostawa worków do żywienia pozajelitowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA
E-mail: zarys@zarys.com.pl
Tel.: +48 322716991
Adres internetowy: www.zarys.pl
Faks: +48 323760766

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 340 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 719,36 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Część nr: 16 - Nazwa: Dostawa igieł do vascuportu dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA
E-mail: zarys@zarys.com.pl
Tel.: +48 322716991
Adres internetowy: www.zarys.pl
Faks: +48 323760766

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 720 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 934,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 24 Część nr: 23 - Nazwa: Dostawa masek tlenowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA
E-mail: zarys@zarys.com.pl
Tel.: +48 322716991
Adres internetowy: www.zarys.pl
Faks: +48 323760766

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 998 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 537,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: Dostawa łączników typu T dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
41-808 Zabrze
POLSKA
E-mail: zarys@zarys.com.pl
Tel.: +48 322716991
Adres internetowy: www.zarys.pl
Faks: +48 323760766

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 891 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 260,36 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 26 Część nr: 18 - Nazwa: Dostawa pessarów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neomed Barbara J. Stańczyk
{Dane ukryte}
05-501 Piaseczno
POLSKA
E-mail: info@neomedpolska.pl
Tel.: +48 227506360
Adres internetowy: www.neomedpolska.pl
Faks: +48 227352319

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 670,24 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 27 Część nr: 26 - Nazwa: Dostawa zestawów do przetaczania krwi dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neomed Barbara J. Stańczyk
{Dane ukryte}
05-501 Piaseczno
POLSKA
E-mail: info@neomedpolska.pl
Tel.: +48 227506360
Adres internetowy: www.neomedpolska.pl
Faks: +48 227352319

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 152 380,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 292,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 28 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa tamponów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.1.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eumed Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
04-275 Warszawa
POLSKA
E-mail: info@eumed.pl
Tel.: +48 228796920
Adres internetowy: www.eumed.pl
Faks: +488 228796928

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 561 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 942 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 29 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa drenów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med Ltd
{Dane ukryte}
05-410 Józefów
POLSKA
E-mail: agata@beryl-med.com
Tel.: +48 227894828
Adres internetowy: www.beryl-med.com
Faks: +48 227893661

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 997,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 728,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 30 Część nr: 13 - Nazwa: Dostawa wkładów do ssaków dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Beryl Med Ltd
{Dane ukryte}
05-410 Józefów
POLSKA
E-mail: agata@beryl-med.com
Tel.: +48 227894828
Adres internetowy: www.beryl-med.com
Faks: +48 227893661

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 832,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.12.2012

Adres: ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
tel: +48 223265353
fax: +48 223265834
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17045620111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 9 miesięcy
Wadium: 26322 ZŁ
Szacowana wartość* 877 400 PLN  -  1 316 100 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 33
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.brodnowski.pl/
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa zestawów do operacji dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany,
2011-10-31 89 537,00
Dostawa serwet dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany
2011-10-31 37 152,00
Dostawa zestaw obłożeń dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany
2011-10-31 22 766,00
Dostawa zestawów ginekologicznych dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany
2011-10-31 221 567,00
Dostawa fartuchów chirurgicznnych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany
2011-10-31 312 703,00
Dostawa toreb do transportu noworodków dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany
2011-10-31 11 340,00
Dostawa serwt, kieszeń dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. 3M Poland Sp. z o.o.
Kajetany
2011-10-31 30 454,00
Dostawa zestawów do cięcia dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2011-10-31 264 522,00
Dostawa zestawów do tracheostomii dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Skamex
93-121
2011-10-31 4 471,00
Dostawa kaniul dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Skamex
Łódź
2011-10-31 3 456,00
Dostawa tamponów wewnątrz nosowych dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. P.P.H.U. „Alko”
Raszyn
2011-10-31 1 080,00
Dostawa przetworników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-31 12 204,00
Dostawa Vigileo- monitor, czujników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-31 115 560,00
Dostawa cewników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Vygon Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-31 54 707,00
Dostawa resuscytatora dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. BiaMediTek Sp. z o.o.
Białystok
2011-10-31 16 038,00
Dostawa implantów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. PetS Piotr Stasiak
Warszawa
2011-10-31 80 406,00
Dostawa cewników do hemodializ dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Promed s.a
Warszawa
2011-10-31 14 580,00
Dostawa przetworników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Billmed
Warszawa
2011-10-31 4 104,00
Dostawa zestawów do hemofiltracji dla dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Gambro Poland Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-31 72 576,00
Dostawa zestawów do kolonografii dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o.
Biała Piska
2011-10-31 1 623,00
Dostawa szczoteczek jednorazowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Varimed Sp. z o.o.
Wrocław
2011-10-31 1 863,00
Dostawa worków do żywienia pozajelitowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2011-10-31 1 719,00
Dostawa igieł do vascuportu dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2011-10-31 1 934,00
Dostawa masek tlenowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2011-10-31 1 537,00
Dostawa łączników typu T dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Zarys Sp. z o.o.
Zabrze
2011-10-31 1 260,00
Dostawa pessarów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Neomed Barbara J. Stańczyk
Piaseczno
2011-10-31 8 670,00
Dostawa zestawów do przetaczania krwi dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Neomed Barbara J. Stańczyk
Piaseczno
2011-10-31 11 292,00
Dostawa tamponów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Eumed Sp. z o.o.
Warszawa
2011-01-31 3 942,00
Dostawa drenów dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Beryl Med Ltd
Józefów
2011-10-18 5 728,00
Dostawa wkładów do ssaków dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Beryl Med Ltd
Józefów
2011-10-18 29 832,00