Łódź: zakup aparatów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki - znak sprawy 50/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 248589 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup aparatów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki - znak sprawy 50/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup aparatów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.12.20.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; B Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. C. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt V specyfikacji. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. D. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji); 2. oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (załącznik nr 5 do specyfikacji); 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia; 1. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia (załącznik 2); W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym : 1. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1. dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 2. aktualny katalog - dla oferowanego aparatu, dopuszcza się katalog w języku angielskim


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud. adm..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lampa szczelinowa z torem wizyjnym.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lampa szczelinowa typu Haag-Streit, z trzema powiększeniami, z podbródkiem, wbudowany filtr żółty, tonometr aplanacyjnym zamocowana na stoliku z elektryczną regulacją wysokości.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyświetlacz optotypów LCD.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kasety ze szkłami próbnymi różnych rozmiarów (1 op. a 260 szkieł różnych).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tonometr Schiotza z ukośną skalą.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompletny system SL-OCT do obrazowania przedniego odcinka oka w konfiguracji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 1 pozycja 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tonometr indukcyjny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 42.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: zakup aparatów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki - znak sprawy 50/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 308497 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 248589 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup aparatów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki - znak sprawy 50/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup aparatów dla Oddziału Klinicznego Okulistyki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.12.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poland Optical Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32784,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30383,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  30383,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48392,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU GERONIMO Artur Zawolik, {Dane ukryte}, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18027,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J. Zych A. Budyn Sp. jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11028,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  11028,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17140,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU GERONIMO Artur Zawolik, {Dane ukryte}, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2803,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MDT J. Zych A. Budyn Sp. jawna, {Dane ukryte}, 30-702 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 458,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  450,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  450,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  450,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medis Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102803,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  115000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU GERONIMO Artur Zawolik, {Dane ukryte}, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24148,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 1 pozycja 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Topcon Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 42-470 Siewierz, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11128,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10016,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10016,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10016,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24858920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud. adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33122000-1 Sprzęt oftalmologiczny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 pozycja 1 Poland Optical Sp. z o. o.
Cieszyn
2010-11-04 30 383,00
Pakiet 1 pozycja 2 FHU GERONIMO Artur Zawolik
Sosnowiec
2010-11-04 14 000,00
Pakiet 1 pozycja 3 MDT J. Zych A. Budyn Sp. jawna
Kraków
2010-11-04 11 028,00
Pakiet 1 pozycja 4 FHU GERONIMO Artur Zawolik
Sosnowiec
2010-11-04 2 400,00
Pakiet 1 pozycja 5 MDT J. Zych A. Budyn Sp. jawna
Kraków
2010-11-04 450,00
Pakiet 1 pozycja 6 Medis Sp. z o. o.
Warszawa
2010-11-04 115 000,00
Pakiet 1 pozycja 7 FHU GERONIMO Artur Zawolik
Sosnowiec
2010-11-04 14 000,00
Pakiet 1 pozycja 8 Topcon Polska Sp. z o. o.
Siewierz
2010-11-04 10 016,00