Łódź: zakup nici chirurgicznych i siatek - znak sprawy 6/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 33053 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup nici chirurgicznych i siatek - znak sprawy 6/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup nici chirurgicznych i siatek.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 27.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • A 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt V niniejszej specyfikacji. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. B 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji); 1.2 oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (załącznik nr 5 do specyfikacji); 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.5 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia; 1. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia (załącznik 2); W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda: 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane nici chirurgiczne i siatki będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: 1 złożenia dokumentów (kompletnych) wystawionych przez notyfikowane jednostki certyfikujące certyfikatów CE lub wystawionych przez producenta deklaracji zgodności lub dokumentów równoważnych zawierających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 2 aktualny katalog - dla oferowanego towaru, dopuszcza się katalog w języku angielskim, przy czym powinien być oznakowany, której pozycji asortymentowej dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jakość (ocena techniczna) - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi, b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Monofilament polipropylenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Plecionka syntetyczna powlekana podtrzymująca 4-5 tygodni, wchłanialna 56-70 dni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szew syntetyczny poliestrowy, pleciony, powlekany.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szew jedwabny, pleciony, powlekany.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne syntetyczne - plecionka poliglikolowa powlekana poliglikonatem, podtrzymująca 4-5 tygodni, wchłanialna do 90 dni, dopuszcza się plecionkę syntetyczną wchłanialną składającą się z kwasu glikolowego i kwasu mlekowego, powlekaną mieszanką kopolimeru kaprolaktonuglikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, podtrzymującą 4-5 tygodni, wchłaniającą się w ciągu 56-70 dni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne syntetyczne - plecionka powlekana, okres wchłaniania 56-70 dni, po 14 dniach wytrzymałość minimalna węzła wynosi 80%.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - monofilament poliamidowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - monofilament polipropylenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka jedwabna powlekana.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici syntetyczne - wchłanialne w okresie 56-70 dni, plecione, wykonane z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1, pokryte mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia w proporcjach 1:1 z dodatkiem środka antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni (75% po 14 dniach).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - tripolimer jednowłóknikowy o krótkim okresie wchłaniania 60-90 dni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - monofilament syntetyczny, o ok. 75% wytrzymałości węzła po 2 tygodniach i ok. 40% po 3 tygodniach oraz czasie wchłaniania 90-110 dni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - monofilament polipropylenowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Siatki - monofilament polipropylenowy (z 2 wklejkami do dokumentów).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne syntetyczne - plecionka powlekana podtrzymująca tkankę 10-14 dni, 50% podtrzymywania - 5 dni od zaimplantowania, wchłaniająca się do 42 dni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Pakiet 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici syntetyczne plecione powlekane podtrzymujące tkankę 4-5 tygodni, wchłaniające się między 56-70 dniem z dodatkiem środka antybakteryjnego; lub nici syntetyczne plecione wchłanialne w okresie 56-70 dni - wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Wytrzymałość węzła (podtrzymywanie tkankowe) 80% w okresie po 14 dniach od implantacji i 30% po 21 dniach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - monofilament poliamidowy 5-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka poliestrowa powlekana 7-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (oena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka poliamidowa powlekana 4-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - plecionka syntetyczna powlekana, podtrzymująca 4 tygodnie, wchłaniana do 90 dni 2-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - monofilament syntetyczny, podtrzymujący 8 tygodni, wchłaniający się 180-210 dni 3-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka jedwabna powlekana rozm. 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici niewchłanialne - plecionka jedwabna powlekana 4-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - monofilament o okresie podtrzymywania ok. 6 tygodni i wchłaniania w okresie 180-360 dni, 3-0 niebarwiona.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne - monofilament o okresie podtrzymywania ok. 6 tygodni i wchłaniania w okresie 180-360 dni 3-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne syntetyczne - monofilament, podtrzymujący tkankę 6-8 tygodni, wchłaniający się w okresie 180-210 dni 3-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet 17 pozycja 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nici wchłanialne syntetyczne - monofilament, podtrzymujący tkankę 6-8 tygodni, wchłaniający się w okresie 180-210 dni 2-0.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.11.21-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 10


Numer ogłoszenia: 41113 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
33053 - 2011 data 28.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, fax. 042 6789952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm...


Numer ogłoszenia: 47461 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
33053 - 2011 data 28.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, fax. 042 6789952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 27..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 29..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm...


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  ZAŁ I.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet 17 pozycja 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monofilament polipropylenowy, grubość nici 9-0, długość nici 30 cm, długość igły 16 mm, przekrój igły - bocznie tnąca prosta Trape spatula, krzywizna igły 2 x prosta, ilość 24 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 90 2. Jakość (ocena techniczna) - 10.

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  ZAŁ I.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet 17 pozycja 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monofilament polipropylenowy, grubość nici 10-0, długość nici 2 x 23 cm, długość igły 2 x 16 mm, przekrój igły - 2 x szpatułka podwójnie zbrojona, krzywizna igły 2 x prosta, ilość 24 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 90 2. Jakość (ocena techniczna) - 10.


Łódź: zakup nici chirurgicznych i siatek - znak sprawy 6/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 146519 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 33053 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup nici chirurgicznych i siatek - znak sprawy 6/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup nici chirurgicznych i siatek.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.11.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-235 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2617,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8373,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  8373,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8373,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 53584,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58977,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  57539,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  159143,62


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6938,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5186,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  4875,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8097,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8156,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6167,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  6167,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18156,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31099,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32661,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  32661,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63329,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21163,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23210,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  23210,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23210,97


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU MADENS Maciej Marcinkowski, {Dane ukryte}, 60-251 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2684,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1493,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  1493,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3383,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-235 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1187,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1104,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  1104,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1104,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-235 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1992,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2559,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2559,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2559,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3199,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3421,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  3421,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3421,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66020,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69307,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  69307,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69307,49


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 110968,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73958,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  73958,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73958,83


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beryl Med Ltd, {Dane ukryte}, Londyn, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10440,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9408,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  9408,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13802,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36093,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22878,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  22878,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22878,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 440,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  391,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  391,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  736,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
pakiet 17 pozycja 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 648,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  368,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  368,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  368,58


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 349,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  255,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  255,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  645,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3402,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2939,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  2939,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2939,33


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3694,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2578,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  2578,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2578,91


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2333,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2131,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  2131,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2131,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2754,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2498,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  2498,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2498,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet 17 pozycja 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alcon Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-832 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 848,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1209,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  1209,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1788,48


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-02-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3305320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 27
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141121-4 Szwy chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Johnson
Warszawa
2011-05-24 8 373,00
Pakiet 2 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 58 977,00
Pakiet 3 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 5 186,00
Pakiet 4 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 6 167,00
Pakiet 5 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2011-05-24 32 661,00
Pakiet 6 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-05-24 23 210,00
Pakiet 7 PPHU MADENS Maciej Marcinkowski
Poznań
2011-05-24 1 493,00
Pakiet 8 Johnson
Warszawa
2011-05-24 1 104,00
Pakiet 10 Johnson
Warszawa
2011-05-24 2 559,00
Pakiet 11 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2011-05-24 3 421,00
Pakiet 12 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-05-24 69 307,00
Pakiet 13 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-05-24 73 958,00
Pakiet 14 Beryl Med Ltd
Londyn
2011-05-24 9 408,00
Pakiet 16 Covidien Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-05-24 22 878,00
Pakiet 17 pozycja 1 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 391,00
pakiet 17 pozycja 2 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 368,00
Pakiet 17 pozycja 5 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 255,00
Pakiet 17 pozycja 6 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 2 939,00
Pakiet 17 pozycja 9 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 2 578,00
Pakiet 17 pozycja 10 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 2 131,00
Pakiet 17 pozycja 11 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.
Bełchatów
2011-05-24 2 498,00
Pakiet 17 pozycja 13 Alcon Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-05-24 1 209,00