Łódź: ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 77/ZP/2009


Numer ogłoszenia: 7293 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 77/ZP/2009.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 77/ZP/2009.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.00.00-8, 33.69.60.00-5.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji), 1.2 oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń, a oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z tymi warunkami oraz, że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości (załącznik nr 5 do specyfikacji), 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, 1.4 oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 19 maja 2006. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 3.1 dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą lub oświadczenie o ich posiadaniu i zobowiązanie do ich okazania na każde żądanie zamawiającego (załącznik nr 6), 3.2 aktualny katalog - dla oferowanego sprzętu, dopuszcza się katalog w języku angielskim, 4.Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 5.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.4 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.4 oraz jej podpisem..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
WWW.BARLICKI.PL.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ USK NR 1 W ŁODZI, 90-153 ŁÓDŹ, UL.KOPCIŃSKIEGO 22, POK. 208 II PIĘTRO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.01.2010 godzina 11:00, miejsce: SEKRETARIAT FINASOWO-TECHNICZNY SP ZOZ NR 1 UM W ŁODZI, 90-153 ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 22, II PIĘTRO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM POK 201.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
PAKIET 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ODCZYNNIKI WARTOŚĆ NETTO 1273,90 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
PAKIET 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ODCZYNNIKI WARTOŚĆ NETTO 3766,14 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
PAKIET 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY WARTOŚĆ NETTO 29806,56 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
PAKIET4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY WARTOŚĆ NETTO 10500,00 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
PAKIET 5 POZ 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do oznaczania miedzi WARTOŚĆ NETTO 425,64 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
PAKIET 5 POZ 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do oznaczania białek w płynie mózgowo-rdzeniowym WARTOŚĆ NETTO 123,48 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
PAKIET 5 POZ 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale metodą immunochemiczną WARTOŚĆ NETTO 977,55 PLN.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 77/ZP/2009


Numer ogłoszenia: 61285 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 7293 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 77/ZP/2009.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.00.00-8, 33.69.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
PAKIET 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO HANDLOWO USŁUGOWE D.BRZOZOWSKA, {Dane ukryte}, ŁÓDŹ, kraj/woj. Polska.
 • BIURO HANDLOWO USŁUGOWE D. BRZOZOWSKA, {Dane ukryte}, 90-312 ŁÓDŹ, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1273,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1336,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  1336,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1720,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
PAKIET 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO HANDLOWO USŁUGOWE D. BRZOZOWSKA, {Dane ukryte}, 90-312 ŁÓDŹ, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3766,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4023,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  4023,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5938,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
PAKIET 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDLAB PRODUCTS SP. Z O.O., {Dane ukryte}, RASZYN, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29806,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24655,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  24655,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24655,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
PAKIET 5 POZ.1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMAPOL SP. Z O.O., {Dane ukryte}, GDAŃSK, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 425,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  513,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  203,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  513,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
PAKIET 5 POZ.2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMAXIMA S.A., {Dane ukryte}, LUBLIN, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 123,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  83,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  128,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
PAKIET 5 POZ.3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMAPOL SP. Z O.O., {Dane ukryte}, GDAŃSK, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 977,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  963,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  963,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  984,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 729320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ USK NR 1 W ŁODZI, 90-153 ŁÓDŹ, UL.KOPCIŃSKIEGO 22, POK. 208 II PIĘTRO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PAKIET 1 BIURO HANDLOWO USŁUGOWE D.BRZOZOWSKA
ŁÓDŹ
2010-03-19 668,00
PAKIET 1 BIURO HANDLOWO USŁUGOWE D. BRZOZOWSKA
ŁÓDŹ
2010-03-19 668,00
PAKIET 2 BIURO HANDLOWO USŁUGOWE D. BRZOZOWSKA
ŁÓDŹ
2010-03-19 4 023,00
PAKIET 3 MEDLAB PRODUCTS SP. Z O.O.
RASZYN
2010-03-19 24 655,00
PAKIET 5 POZ.1 EMAPOL SP. Z O.O.
GDAŃSK
2010-03-19 513,00
PAKIET 5 POZ.2 BIOMAXIMA S.A.
LUBLIN
2010-03-19 83,00
PAKIET 5 POZ.3 EMAPOL SP. Z O.O.
GDAŃSK
2010-03-19 963,00