Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

66 / 106

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

239

0,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

660 851 305

0,46% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 76000000-3 - Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
66
       Części:       
106
Przetargi
BZP  /  TED
3 / 63
Części
BZP  /  TED
11 / 95
Udział
w rynku
0,05%
Ogłoszono 66 przetargów (co stanowiło 0,05% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 106 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   239   
BZP
21
 
TED
218
 
Udział w rynku
0,07%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 239 wyników (części), co stanowiło 0,07% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
660 851 305 PLN
BZP
1 590 263
75 727 zł / przetarg
TED
659 261 042
3 024 133 zł / przetarg
Udział w rynku
0,46%
Łączna wartość branży to 660 851 305 zł brutto co stanowi 0,46% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
2
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 2 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,94% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2
Nierozstrzygnięte
postępowania
64
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
102
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 co stanowiło 3,03% ich liczby. Nierozstrzygnięto 64 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 102 części przetargów co stanowi 96,97% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
119 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,02

Przetargi z 2+ ofertami
120

Ofert odrzuconych
1 0,21%
Tylko jedną ofertę złożono w 119 przetargach (części) co stanowi 49,79% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 120 co stanowiło 50,21% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,02 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,00%
Usługi
100,00%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
0
Usługi
66
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (66 ogłoszeń), które stanowią 100,00% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane ( / 0,00%) oraz dostawy ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PO
39
PN
27
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (27 ogłoszeń) stanowiący 40,91% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
158 889
Śr. % wartości wadium
3,66%
Ilość z wadium
17
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 17 przetargów spośród 66 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 25,76% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 158 888,89 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
20 dni
BZP
10 dni
TED
21 dni
Termin od 1-8 dni
4,55%
Średnio wykonawcy mają 20 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 21 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 3 przetargów co stanowi 4,55% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
91 dni
BZP
27 dni
TED
96 dni
Udzielenie do 14 dni
0,42%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 91 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1 co stanowi 0,42% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,00%
BZP
0
TED
0
RAZEM
0
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 0 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 410 znaków
Śr. długość warunków
20 537 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1410 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 12 strony A4 (20537 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 5% WAGAKRYTERIÓW 8% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,00
Ilość z pozacenowymi
3
Śr. waga kryt. ceny
100%
Śr. ilość kryteriów
1,05
W 63 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 95% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 100%. Dla 3 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 92%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 19%
17
zamawiających
 

 81%
70
wykonawców
 
Zamawiający
17
Wykonawcy
70
RAZEM
87
Rozpoznano łącznie 87 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 17 to zamawiający stanowiący 19% tych podmiotów a 70 to wykonawcy, którzy stanową grupę 81%.