Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

489 / 1 505

0,34% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 061

0,31% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 252 291 039

0,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
489
       Części:       
1 505
Przetargi
BZP  /  TED
310 / 179
Części
BZP  /  TED
992 / 513
Udział
w rynku
0,34%
Ogłoszono 489 przetargów (co stanowiło 0,34% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 505 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 061   
BZP
711
 
TED
350
 
Udział w rynku
0,31%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 061 wyników (części), co stanowiło 0,31% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 252 291 039 PLN
BZP
61 254 929
86 153 zł / przetarg
TED
1 191 036 110
3 402 960 zł / przetarg
Udział w rynku
0,88%
Łączna wartość branży to 1 252 291 039 zł brutto co stanowi 0,88% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
6
Udzielenie
z wolnej ręki
17
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
7
Udzielono 17 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,40% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 7 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 6 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
265
Nierozstrzygnięte
postępowania
224
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
689
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 265 co stanowiło 54,19% ich liczby. Nierozstrzygnięto 224 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 689 części przetargów co stanowi 45,81% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
479 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,33

Przetargi z 2+ ofertami
575

Ofert odrzuconych
214 8,65%
Tylko jedną ofertę złożono w 479 przetargach (części) co stanowi 45,15% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 575 co stanowiło 54,85% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,33 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
93,66%
Usługi
5,52%
Roboty budowlane
0,82%
Dostawy
458
Usługi
27
Roboty Budowlane
4
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (458 ogłoszeń), które stanowią 93,66% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (27 / 5,52%) oraz roboty budowlane (4 / 0,82%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
436
PO
42
WR
6
NO
5
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (436 ogłoszeń) stanowiący 89,16% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
9 147 957
Śr. % wartości wadium
8,18%
Ilość z wadium
197
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 197 przetargów spośród 489 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 40,29% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 9 147 956,78 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
19 dni
BZP
11 dni
TED
34 dni
Termin od 1-8 dni
24,74%
Średnio wykonawcy mają 19 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 34 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 121 przetargów co stanowi 24,74% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
57 dni
BZP
47 dni
TED
76 dni
Udzielenie do 14 dni
10,84%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 57 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 115 co stanowi 10,84% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,70%
BZP
0
TED
23
RAZEM
23
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 23 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,70% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
968 znaków
Śr. długość warunków
6 692 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (968 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (6692 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 58% WAGAKRYTERIÓW 14% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,09
Ilość z pozacenowymi
284
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,63
W 205 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 42% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 284 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 86%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 31%
244
zamawiających
 

 69%
533
wykonawców
 
Zamawiający
244
Wykonawcy
533
RAZEM
777
Rozpoznano łącznie 777 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 244 to zamawiający stanowiący 31% tych podmiotów a 533 to wykonawcy, którzy stanową grupę 69%.