ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

63 / 84

0,04% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

158

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

47 965 866

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,47

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
63
       Części:       
84
Przetargi
BZP  /  TED
56 / 7
Części
BZP  /  TED
68 / 16
Udział
w rynku
0,04%
Ogłoszono 63 przetargów (co stanowiło 0,04% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 84 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   158   
BZP
154
 
TED
4
 
Udział w rynku
0,05%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 158 wyników (części), co stanowiło 0,05% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
47 965 866 PLN
BZP
28 926 140
187 832 zł / przetarg
TED
19 039 726
4 759 932 zł / przetarg
Udział w rynku
0,03%
Łączna wartość branży to 47 965 866 zł brutto co stanowi 0,03% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
19
Udzielenie
z wolnej ręki
93
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 93 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 67,88% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 19 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
46
Nierozstrzygnięte
postępowania
17
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
22
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 46 co stanowiło 73,02% ich liczby. Nierozstrzygnięto 17 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 22 części przetargów co stanowi 26,98% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
104 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,08

Przetargi z 2+ ofertami
53

Ofert odrzuconych
28 8,51%
Tylko jedną ofertę złożono w 104 przetargach (części) co stanowi 65,82% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 53 co stanowiło 34,18% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,08 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
77,78%
Usługi
17,46%
Roboty budowlane
4,76%
Dostawy
49
Usługi
11
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (49 ogłoszeń), które stanowią 77,78% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (11 / 17,46%) oraz roboty budowlane (3 / 4,76%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
43
WR
19
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (43 ogłoszeń) stanowiący 68,25% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
22 031
Śr. % wartości wadium
0,86%
Ilość z wadium
7
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 7 przetargów spośród 63 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,11% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 22 030,50 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
30 dni
BZP
28 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
22,22%
Średnio wykonawcy mają 30 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 28 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 14 przetargów co stanowi 22,22% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
42 dni
BZP
41 dni
TED
55 dni
Udzielenie do 14 dni
4,43%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 42 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 7 co stanowi 4,43% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,00%
BZP
0
TED
0
RAZEM
0
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 0 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
1 496 znaków
Śr. długość warunków
2 101 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1496 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2101 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 46% WAGAKRYTERIÓW 18% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,00
Ilość z pozacenowymi
29
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,46
W 34 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 54% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 29 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 82%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 49%
115
zamawiających
 

 51%
117
wykonawców
 
Zamawiający
115
Wykonawcy
117
RAZEM
232
Rozpoznano łącznie 232 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 115 to zamawiający stanowiący 49% tych podmiotów a 117 to wykonawcy, którzy stanową grupę 51%.