ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

410 / 1 634

0,32% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

428

0,15% wszystkich wyników

Wartość przetargów

376 366 598

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
410
       Części:       
1 634
Przetargi
BZP  /  TED
319 / 91
Części
BZP  /  TED
401 / 1233
Udział
w rynku
0,32%
Ogłoszono 410 przetargów (co stanowiło 0,32% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 634 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   428   
BZP
347
 
TED
81
 
Udział w rynku
0,15%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 428 wyników (części), co stanowiło 0,15% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
376 366 598 PLN
BZP
51 991 611
149 832 zł / przetarg
TED
324 374 987
4 004 629 zł / przetarg
Udział w rynku
0,31%
Łączna wartość branży to 376 366 598 zł brutto co stanowi 0,31% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
7
Udzielenie
z wolnej ręki
31
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
8
Udzielono 31 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,14% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 8 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 7 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
258
Nierozstrzygnięte
postępowania
152
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
605
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 258 co stanowiło 62,93% ich liczby. Nierozstrzygnięto 152 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 605 części przetargów co stanowi 37,07% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
141 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,97

Przetargi z 2+ ofertami
286

Ofert odrzuconych
319 18,78%
Tylko jedną ofertę złożono w 141 przetargach (części) co stanowi 32,94% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 286 co stanowiło 67,06% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,97 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
3,17%
Usługi
96,10%
Roboty budowlane
0,73%
Dostawy
13
Usługi
394
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (394 ogłoszeń), które stanowią 96,10% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (13 / 3,17%) oraz roboty budowlane (3 / 0,73%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
391
WR
7
PO
10
NO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (391 ogłoszeń) stanowiący 95,37% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
41 532
Śr. % wartości wadium
0,74%
Ilość z wadium
121
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 121 przetargów spośród 410 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 29,51% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 41 531,88 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
10 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
31,71%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 130 przetargów co stanowi 31,71% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
37 dni
BZP
32 dni
TED
56 dni
Udzielenie do 14 dni
14,02%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 37 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 60 co stanowi 14,02% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,68%
BZP
0
TED
11
RAZEM
11
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 11 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,68% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 910 znaków
Śr. długość warunków
4 178 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1910 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4178 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 71% WAGAKRYTERIÓW 23% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,18
Ilość z pozacenowymi
292
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,84
W 118 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 29% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 292 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 77%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 52%
303
zamawiających
 

 48%
271
wykonawców
 
Zamawiający
303
Wykonawcy
271
RAZEM
574
Rozpoznano łącznie 574 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 303 to zamawiający stanowiący 52% tych podmiotów a 271 to wykonawcy, którzy stanową grupę 48%.