ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

1 039 / 4 439

0,75% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 487

1,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

92 982 133

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 039
       Części:       
4 439
Przetargi
BZP  /  TED
979 / 60
Części
BZP  /  TED
3493 / 946
Udział
w rynku
0,75%
Ogłoszono 1 039 przetargów (co stanowiło 0,75% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 439 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 487   
BZP
2 427
 
TED
60
 
Udział w rynku
1,20%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 487 wyników (części), co stanowiło 1,20% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
92 982 133 PLN
BZP
88 873 550
36 619 zł / przetarg
TED
4 108 583
68 476 zł / przetarg
Udział w rynku
0,12%
Łączna wartość branży to 92 982 133 zł brutto co stanowi 0,12% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
71
Udzielenie
z wolnej ręki
39
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 39 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,87% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 71 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
770
Nierozstrzygnięte
postępowania
269
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1149
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 770 co stanowiło 74,11% ich liczby. Nierozstrzygnięto 269 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 149 części przetargów co stanowi 25,89% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1491 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,90

Przetargi z 2+ ofertami
995

Ofert odrzuconych
313 6,62%
Tylko jedną ofertę złożono w 1491 przetargach (części) co stanowi 59,95% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 995 co stanowiło 40,05% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,90 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,19%
Usługi
99,81%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
2
Usługi
1 037
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1037 ogłoszeń), które stanowią 99,81% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (2 / 0,19%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
966
WR
71
ZC
1
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (966 ogłoszeń) stanowiący 92,97% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
24 670
Śr. % wartości wadium
3,28%
Ilość z wadium
92
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 92 przetargów spośród 1039 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 8,85% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 24 669,65 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
19 dni
BZP
19 dni
TED
21 dni
Termin od 1-8 dni
44,47%
Średnio wykonawcy mają 19 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 19 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 21 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 462 przetargów co stanowi 44,47% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
46 dni
TED
57 dni
Udzielenie do 14 dni
8,81%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 219 co stanowi 8,81% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
87,49%
BZP
852
TED
57
RAZEM
909
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 909 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 87,49% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
4 192 znaków
Śr. długość warunków
4 101 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4192 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4101 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 82% WAGAKRYTERIÓW 41% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,61
Ilość z pozacenowymi
854
Śr. waga kryt. ceny
67%
Śr. ilość kryteriów
2,32
W 185 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 18% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 67%. Dla 854 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 59%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 34%
383
zamawiających
 

 66%
715
wykonawców
 
Zamawiający
383
Wykonawcy
715
RAZEM
1098
Rozpoznano łącznie 1098 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 383 to zamawiający stanowiący 34% tych podmiotów a 715 to wykonawcy, którzy stanową grupę 66%.