TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
ND Nr dokumentu 50512-2012
PD Data publikacji 15/02/2012
OJ Dz.U. S 31
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 10/02/2012
DT Termin 22/03/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 50532200 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
OC Pierwotny kod CPV 50532200 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
RC Kod NUTS PL225
PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

15/02/2012    S31    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów

2012/S 31-050512

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań): Zadanie 1 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Apator. Zadanie 2 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji CarboautomatykA S.A. Zadanie 3 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ. Zadanie 4 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim. Zadanie 5 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher. Zadanie 6 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG. Zadanie 7 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN. Zadanie 8 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER- WARKOP. Zadanie 9 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC. Zadanie 10 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec – JSW S.A.

Kod NUTS PL227,PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań):
— Zadanie 1 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR,
— Zadanie 2 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A.
Zadanie 3 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ.
— Zadanie 4 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji INVERTIM,
— Zadanie 5 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HAMACHER.
Zadanie 6 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG.
— Zadanie 7 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN,
— Zadanie 8 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER- WARKOP.
Zadanie 9 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC.
— Zadanie 10 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka S.A.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 3 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 4 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 5 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 6 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 7 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ELGÓR+HANSEN.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 8 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER-WARKOP.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BECKER-WARKOP.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 9 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.
Część nr: 10 Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
1)Krótki opis:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji BARTEC.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

3)Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000,00 EUR.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
— Dla Zadania 1: 45 000,00 PLN,
— Dla Zadania 2: 5 000,00 PLN,
— Dla Zadania 3: 1 000,00 PLN,
— Dla Zadania 4: 19 000,00 PLN,
— Dla Zadania 5: 18 000,00 PLN,
— Dla Zadania 6: 5 000,00 PLN,
— Dla Zadania 7: 58 000,00 PLN,
— Dla Zadania 8: 2 000,00 PLN,
— Dla Zadania 9: 1 000,00 PLN,
— Dla Zadania 10: 1 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w formie przelewu, w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej,
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień potwierdzający spełnienie warunku polegającego na:
a) dla Zadania nr 1: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 500.000,00 zł,
b) dla Zadania nr 2: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o wartości netto co najmniej 150.000,00 zł,
c) dla Zadania nr 3: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 30.000,00 zł,
d) dla Zadania nr 4: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 500.000,00 zł,
e) dla Zadania nr 5: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 500.000,00 zł,
f) dla Zadania nr 6: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 150.000,00 zł,
g) dla Zadania nr 7: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 500.000,00 zł,
h) dla Zadania nr 8: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 50.000,00 zł,
i) dla Zadania nr 9: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 20.000,00 zł,
j) dla Zadania nr 10: Wykonawca winien wykazać się minimum jednym wykonanym lub wykonywanym zamówieniem na remont ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i ognioszczelnych zespołów transformatorowych do 1 kV w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się przerobem o netto co najmniej 20.000,00 zł.
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty na dwa lub więcej zadań, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku o wyższej wartości netto.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
2. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z dokumentów o których mowa w pkt 1 i 2 należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. Waga 92

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia. Waga 8

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
125/XII/ZZ/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40.00 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.3.2012 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 18.5.2012
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.3.2012 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.2.2012
TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
ND Nr dokumentu 210286-2012
PD Data publikacji 05/07/2012
OJ Dz.U. S 127
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 03/07/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 50532200 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
OC Pierwotny kod CPV 50532200 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
RC Kod NUTS PL225
PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

05/07/2012    S127    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów

2012/S 127-210286

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań): Zadanie 1 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji APATOR. Zadanie 2 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka S.A. Zadanie 3 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ. Zadanie 4 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim. Zadanie 5 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher. Zadanie 6 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG. Zadanie 7 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Elgór+Hansen. Zadanie 8 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Becker-Warkop. Zadanie 9 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC. Zadanie 10 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Bartec.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec – JSW S.A.

Kod NUTS PL225,PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV dla kopalń JSW S.A. (10 zadań):
— zadanie 1 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Apator.
— zadanie 2 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Carboautomatyka S.A.
— zadanie 3 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji KAZ.
— zadanie 4 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Invertim.
— zadanie 5 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Hamacher.
— zadanie 6 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji ZEG.
— zadanie 7 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Elgór+Hansen.
— zadanie 8 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Becker-Warkop.
— zadanie 9 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji HMC.
— zadanie 10 - Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kV produkcji Bartec.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50532200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 19 401 597,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
125/XII/ZZ/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 031-050512 z dnia 15.2.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV produkcji Apator.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.6.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Aton” Wołyniak Wojciech (lider) Firma Usługowo – Handlowa „Dawrem”” Dawid Szepelak (konsorcjant)
ul. Szopienicka 58
40-431 Katowice
Polska
Tel.: +48 322566480
Faks: +48 322566480

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 584 829,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 199 847,14 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 5,00 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Remont przekaźników.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV produkcji Carboautomatyka S.A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A.
ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy
Polska
Tel.: +48 323234318
Faks: +48 323234318

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 608 300,19 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 657 895,75 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 3
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV dla kopalń JSW S.A. produkcji KAZ.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„KAZ” Sp. z o. o.
ul. Ks. Górka 42a
43-196 Mikołów
Polska
Tel.: +48 322354940
Faks: +48 322354941

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 133 105,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 142 426,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 4
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV dla kopalń JSW S.A. produkcji Invertim.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Invertim Sp. z o. o.
ul. Częstochowska 93
05-480 Karczew
Polska
Tel.: +48 227800590
Faks: +48 227800598

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 328 144,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 368 303,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 5
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Hamacher.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Hamacher Elektrotechnika i Rozdzielnice Sp. z o. o.
ul. Towarowa 10
43-100 Tychy
Polska
Tel.: +48 322173712
Faks: +48 322173261

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 165 845,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 232 870,66 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 6
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji ZEG.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3
43-100 Tychy
Polska
Tel.: +48 327869999
Faks: +48 322274837

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 670 420,11 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 659 446,35 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 7
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Elgór+Hansen.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3
43-100 Tychy
Polska
Tel.: +48 327869999
Faks: +48 322274837

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 185 416,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 550 637,73 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 8
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Becker-Warkop.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Becker-Warkop” Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
44-266 Świerklany
Polska
Tel.: +48 324329900
Faks: +48 324329901

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 240 961,92 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 348 374,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 9
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji HMC.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn
Polska
Tel.: +48 338575200
Faks: +48 338575205

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 117 427,92 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 130 951,95 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 10
Nazwa: Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Bartec.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.5.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bartec Polska Sp. z o. o.
ul. Murarska 28
43-100 Tychy
Polska
Tel.: +48 323264403
Faks: +48 323264403

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 143 994,87 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 110 843,91 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2012

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5051220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 155000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 166 666 PLN  -  7 750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV produkcji Apator. „Aton” Wołyniak Wojciech (lider) Firma Usługowo – Handlowa „Dawrem”” Dawid Szepelak (konsorcjant)
ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2012-06-22 5 199 847,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV produkcji Carboautomatyka S.A. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A.
ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 657 895,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV dla kopalń JSW S.A. produkcji KAZ. „KAZ” Sp. z o. o.
ul. Ks. Górka 42a, 43-196 Mikołów, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 142 426,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 KV dla kopalń JSW S.A. produkcji Invertim. Invertim Sp. z o. o.
ul. Częstochowska 93, 05-480 Karczew, woj. MAZOWIECKIE
2012-05-18 2 368 303,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Hamacher. Hamacher Elektrotechnika i Rozdzielnice Sp. z o. o.
ul. Towarowa 10, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 2 232 870,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji ZEG. Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 659 446,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Elgór+Hansen. Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 7 550 637,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Becker-Warkop. „Becker-Warkop” Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 348 374,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji HMC. Elektrometal S.A.
ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 130 951,00
Wykonywanie remontów wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 1 kv dla kopalń JSW S.A. produkcji Bartec. Bartec Polska Sp. z o. o.
ul. Murarska 28, 43-100 Tychy, woj. ŚLĄSKIE
2012-05-18 110 843,00