ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

359 / 549

0,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

314

0,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

125 961 449

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
359
       Części:       
549
Przetargi
BZP  /  TED
316 / 43
Części
BZP  /  TED
411 / 138
Udział
w rynku
0,26%
Ogłoszono 359 przetargów (co stanowiło 0,26% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 549 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   314   
BZP
290
 
TED
24
 
Udział w rynku
0,12%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 314 wyników (części), co stanowiło 0,12% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
125 961 449 PLN
BZP
67 593 032
233 079 zł / przetarg
TED
58 368 417
2 432 017 zł / przetarg
Udział w rynku
0,08%
Łączna wartość branży to 125 961 449 zł brutto co stanowi 0,08% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
1
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 1 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,28% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
219
Nierozstrzygnięte
postępowania
140
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
214
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 219 co stanowiło 61,00% ich liczby. Nierozstrzygnięto 140 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 214 części przetargów co stanowi 39,00% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
186 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,83

Przetargi z 2+ ofertami
124

Ofert odrzuconych
61 10,59%
Tylko jedną ofertę złożono w 186 przetargach (części) co stanowi 59,24% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 124 co stanowiło 40,76% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,83 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
93,31%
Usługi
2,79%
Roboty budowlane
3,90%
Dostawy
335
Usługi
10
Roboty Budowlane
14
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (335 ogłoszeń), które stanowią 93,31% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (14 / 3,90%) oraz usługi (10 / 2,79%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
359
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (359 ogłoszeń) stanowiący 100,00% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
26 248
Śr. % wartości wadium
2,29%
Ilość z wadium
95
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 95 przetargów spośród 359 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 26,46% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 26 248,20 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
39,83%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 143 przetargów co stanowi 39,83% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
95 dni
BZP
99 dni
TED
50 dni
Udzielenie do 14 dni
21,02%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 95 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 66 co stanowi 21,02% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
11,98%
BZP
22
TED
21
RAZEM
43
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 43 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 11,98% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
2 654 znaków
Śr. długość warunków
1 619 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2654 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1619 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 83% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,46
Ilość z pozacenowymi
297
Śr. waga kryt. ceny
68%
Śr. ilość kryteriów
2,21
W 62 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 17% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 68%. Dla 297 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 53%
264
zamawiających
 

 47%
232
wykonawców
 
Zamawiający
264
Wykonawcy
232
RAZEM
496
Rozpoznano łącznie 496 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 264 to zamawiający stanowiący 53% tych podmiotów a 232 to wykonawcy, którzy stanową grupę 47%.