ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

180 / 431

0,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

342

0,10% wszystkich wyników

Wartość przetargów

55 824 056

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
180
       Części:       
431
Przetargi
BZP  /  TED
167 / 13
Części
BZP  /  TED
404 / 27
Udział
w rynku
0,13%
Ogłoszono 180 przetargów (co stanowiło 0,13% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 431 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   342   
BZP
318
 
TED
24
 
Udział w rynku
0,10%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 342 wyników (części), co stanowiło 0,10% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
55 824 056 PLN
BZP
31 273 599
98 345 zł / przetarg
TED
24 550 457
1 022 936 zł / przetarg
Udział w rynku
0,04%
Łączna wartość branży to 55 824 056 zł brutto co stanowi 0,04% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
3
Udzielenie
z wolnej ręki
6
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
9
Udzielono 6 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,28% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 9 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 3 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
146
Nierozstrzygnięte
postępowania
34
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
81
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 146 co stanowiło 81,11% ich liczby. Nierozstrzygnięto 34 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 81 części przetargów co stanowi 18,89% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
142 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,72

Przetargi z 2+ ofertami
200

Ofert odrzuconych
144 15,50%
Tylko jedną ofertę złożono w 142 przetargach (części) co stanowi 41,52% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 200 co stanowiło 58,48% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,72 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,67%
Usługi
2,78%
Roboty budowlane
0,56%
Dostawy
174
Usługi
5
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (174 ogłoszeń), które stanowią 96,67% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (5 / 2,78%) oraz roboty budowlane (1 / 0,56%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
176
WR
3
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (176 ogłoszeń) stanowiący 97,78% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
15 258
Śr. % wartości wadium
1,16%
Ilość z wadium
35
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 35 przetargów spośród 180 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 19,44% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 15 258,47 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
42,22%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 76 przetargów co stanowi 42,22% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
38 dni
BZP
36 dni
TED
58 dni
Udzielenie do 14 dni
9,06%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 38 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 31 co stanowi 9,06% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,56%
BZP
0
TED
1
RAZEM
1
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,56% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 154 znaków
Śr. długość warunków
1 775 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1154 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1775 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 86% WAGAKRYTERIÓW 12% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,06
Ilość z pozacenowymi
154
Śr. waga kryt. ceny
90%
Śr. ilość kryteriów
1,91
W 26 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 14% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 90%. Dla 154 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 88%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
124
zamawiających
 

 64%
217
wykonawców
 
Zamawiający
124
Wykonawcy
217
RAZEM
341
Rozpoznano łącznie 341 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 124 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 217 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.