Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

432 / 1 542

0,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

820

0,24% wszystkich wyników

Wartość przetargów

561 166 134

0,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
432
       Części:       
1 542
Przetargi
BZP  /  TED
249 / 183
Części
BZP  /  TED
482 / 1060
Udział
w rynku
0,30%
Ogłoszono 432 przetargów (co stanowiło 0,30% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 542 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   820   
BZP
372
 
TED
448
 
Udział w rynku
0,24%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 820 wyników (części), co stanowiło 0,24% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
561 166 134 PLN
BZP
59 736 625
160 582 zł / przetarg
TED
501 429 509
1 119 262 zł / przetarg
Udział w rynku
0,39%
Łączna wartość branży to 561 166 134 zł brutto co stanowi 0,39% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
2
Udzielenie
z wolnej ręki
4
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 4 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,92% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 2 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
194
Nierozstrzygnięte
postępowania
238
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
849
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 194 co stanowiło 44,91% ich liczby. Nierozstrzygnięto 238 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 849 części przetargów co stanowi 55,09% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
344 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,49

Przetargi z 2+ ofertami
475

Ofert odrzuconych
185 9,07%
Tylko jedną ofertę złożono w 344 przetargach (części) co stanowi 41,95% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 475 co stanowiło 58,05% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,49 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
92,36%
Usługi
2,55%
Roboty budowlane
5,09%
Dostawy
399
Usługi
11
Roboty Budowlane
22
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (399 ogłoszeń), które stanowią 92,36% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (22 / 5,09%) oraz usługi (11 / 2,55%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
421
PO
9
WR
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (421 ogłoszeń) stanowiący 97,45% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
77 923
Śr. % wartości wadium
1,84%
Ilość z wadium
205
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 205 przetargów spośród 432 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 47,45% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 77 922,58 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
20 dni
BZP
12 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
18,98%
Średnio wykonawcy mają 20 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 82 przetargów co stanowi 18,98% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
39 dni
TED
51 dni
Udzielenie do 14 dni
11,22%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 92 co stanowi 11,22% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,17%
BZP
0
TED
18
RAZEM
18
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 18 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,17% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 385 znaków
Śr. długość warunków
6 537 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1385 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (6537 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 53% WAGAKRYTERIÓW 11% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,04
Ilość z pozacenowymi
227
Śr. waga kryt. ceny
94%
Śr. ilość kryteriów
1,54
W 205 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 47% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 94%. Dla 227 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 89%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
227
zamawiających
 

 63%
373
wykonawców
 
Zamawiający
227
Wykonawcy
373
RAZEM
600
Rozpoznano łącznie 600 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 227 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 373 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.