Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

373 / 732

0,29% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

373

0,19% wszystkich wyników

Wartość przetargów

237 946 724

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
373
       Części:       
732
Przetargi
BZP  /  TED
340 / 33
Części
BZP  /  TED
619 / 113
Udział
w rynku
0,29%
Ogłoszono 373 przetargów (co stanowiło 0,29% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 732 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   373   
BZP
350
 
TED
23
 
Udział w rynku
0,19%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 373 wyników (części), co stanowiło 0,19% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
237 946 724 PLN
BZP
70 886 420
202 533 zł / przetarg
TED
167 060 304
7 263 491 zł / przetarg
Udział w rynku
0,31%
Łączna wartość branży to 237 946 724 zł brutto co stanowi 0,31% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
0
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 0 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,00% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
228
Nierozstrzygnięte
postępowania
145
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
284
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 228 co stanowiło 61,13% ich liczby. Nierozstrzygnięto 145 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 284 części przetargów co stanowi 38,87% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
213 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,16

Przetargi z 2+ ofertami
160

Ofert odrzuconych
117 14,50%
Tylko jedną ofertę złożono w 213 przetargach (części) co stanowi 57,10% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 160 co stanowiło 42,90% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,16 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
88,47%
Usługi
3,49%
Roboty budowlane
8,04%
Dostawy
330
Usługi
13
Roboty Budowlane
30
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (330 ogłoszeń), które stanowią 88,47% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (30 / 8,04%) oraz usługi (13 / 3,49%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
373
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (373 ogłoszeń) stanowiący 100,00% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
30 767
Śr. % wartości wadium
0,66%
Ilość z wadium
147
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 147 przetargów spośród 373 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 39,41% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 30 767,02 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
26 dni
Termin od 1-8 dni
31,90%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 26 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 119 przetargów co stanowi 31,90% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
47 dni
BZP
42 dni
TED
108 dni
Udzielenie do 14 dni
6,97%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 47 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 26 co stanowi 6,97% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
32,17%
BZP
117
TED
3
RAZEM
120
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 120 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 32,17% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 496 znaków
Śr. długość warunków
1 909 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2496 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1909 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 81% WAGAKRYTERIÓW 36% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,45
Ilość z pozacenowymi
303
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
2,17
W 70 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 19% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 303 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 64%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 64%
246
zamawiających
 

 36%
138
wykonawców
 
Zamawiający
246
Wykonawcy
138
RAZEM
384
Rozpoznano łącznie 384 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 246 to zamawiający stanowiący 64% tych podmiotów a 138 to wykonawcy, którzy stanową grupę 36%.