ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

477 / 1 332

0,34% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 124

0,44% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 462 426 954

0,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
477
       Części:       
1 332
Przetargi
BZP  /  TED
371 / 106
Części
BZP  /  TED
1099 / 233
Udział
w rynku
0,34%
Ogłoszono 477 przetargów (co stanowiło 0,34% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 332 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 124   
BZP
1 042
 
TED
82
 
Udział w rynku
0,44%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 124 wyników (części), co stanowiło 0,44% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 462 426 954 PLN
BZP
1 435 563 669
1 377 700 zł / przetarg
TED
26 863 285
327 601 zł / przetarg
Udział w rynku
0,88%
Łączna wartość branży to 1 462 426 954 zł brutto co stanowi 0,88% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
11
Udzielenie
z wolnej ręki
27
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 27 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 5,48% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 11 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
297
Nierozstrzygnięte
postępowania
180
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
502
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 297 co stanowiło 62,26% ich liczby. Nierozstrzygnięto 180 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 502 części przetargów co stanowi 37,74% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
326 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,21

Przetargi z 2+ ofertami
796

Ofert odrzuconych
313 8,67%
Tylko jedną ofertę złożono w 326 przetargach (części) co stanowi 29,00% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 796 co stanowiło 71,00% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,21 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,47%
Usługi
96,65%
Roboty budowlane
1,89%
Dostawy
7
Usługi
461
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (461 ogłoszeń), które stanowią 96,65% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (9 / 1,89%) oraz dostawy (7 / 1,47%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
463
WR
11
LE
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (463 ogłoszeń) stanowiący 97,06% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
13 390
Śr. % wartości wadium
0,08%
Ilość z wadium
124
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 124 przetargów spośród 477 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 26,00% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 13 390,09 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
37,32%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 178 przetargów co stanowi 37,32% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
68 dni
BZP
69 dni
TED
54 dni
Udzielenie do 14 dni
5,34%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 68 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 60 co stanowi 5,34% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
7,97%
BZP
5
TED
33
RAZEM
38
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 38 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 7,97% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
3 417 znaków
Śr. długość warunków
2 239 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3417 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2239 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,24
Ilość z pozacenowymi
312
Śr. waga kryt. ceny
75%
Śr. ilość kryteriów
1,81
W 165 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 75%. Dla 312 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 29%
220
zamawiających
 

 71%
534
wykonawców
 
Zamawiający
220
Wykonawcy
534
RAZEM
754
Rozpoznano łącznie 754 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 220 to zamawiający stanowiący 29% tych podmiotów a 534 to wykonawcy, którzy stanową grupę 71%.