ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

199 / 199

0,19% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

862

0,50% wszystkich wyników

Wartość przetargów

52 719 341

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 73000000-2 - (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
199
       Części:       
199
Przetargi
BZP  /  TED
199 / 0
Części
BZP  /  TED
199 / 0
Udział
w rynku
0,19%
Ogłoszono 199 przetargów (co stanowiło 0,19% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 199 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   862   
BZP
862
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,50%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 862 wyników (części), co stanowiło 0,50% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
52 719 341 PLN
BZP
52 719 341
61 159 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
0,10%
Łączna wartość branży to 52 719 341 zł brutto co stanowi 0,10% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1
Udzielenie
z wolnej ręki
63
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 63 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 24,14% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
130
Nierozstrzygnięte
postępowania
69
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
68
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 130 co stanowiło 65,33% ich liczby. Nierozstrzygnięto 69 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 68 części przetargów co stanowi 34,67% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
258 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,80

Przetargi z 2+ ofertami
601

Ofert odrzuconych
204 6,23%
Tylko jedną ofertę złożono w 258 przetargach (części) co stanowi 29,93% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 601 co stanowiło 70,07% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,80 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,00%
Usługi
100,00%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
0
Usługi
199
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (199 ogłoszeń), które stanowią 100,00% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane ( / 0,00%) oraz dostawy ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
195
WR
1
PO
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (195 ogłoszeń) stanowiący 97,99% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
7 000
Śr. % wartości wadium
1,85%
Ilość z wadium
31
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 31 przetargów spośród 199 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 15,58% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 7 000,00 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
11 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
41,71%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 83 przetargów co stanowi 41,71% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
106 dni
BZP
106 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
3,94%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 106 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 34 co stanowi 3,94% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
56,78%
BZP
113
TED
0
RAZEM
113
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 113 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 56,78% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 228 znaków
Śr. długość warunków
2 505 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1228 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2505 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 78% WAGAKRYTERIÓW 50% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,62
Ilość z pozacenowymi
155
Śr. waga kryt. ceny
61%
Śr. ilość kryteriów
2,26
W 44 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 22% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 61%. Dla 155 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 50%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 25%
125
zamawiających
 

 75%
364
wykonawców
 
Zamawiający
125
Wykonawcy
364
RAZEM
489
Rozpoznano łącznie 489 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 125 to zamawiający stanowiący 25% tych podmiotów a 364 to wykonawcy, którzy stanową grupę 75%.