ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

43 / 48

0,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

120

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

125 768 129

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,47

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
43
       Części:       
48
Przetargi
BZP  /  TED
42 / 1
Części
BZP  /  TED
47 / 1
Udział
w rynku
0,03%
Ogłoszono 43 przetargów (co stanowiło 0,03% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 48 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   120   
BZP
120
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,05%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 120 wyników (części), co stanowiło 0,05% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
125 768 129 PLN
BZP
125 768 129
1 048 068 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
0,08%
Łączna wartość branży to 125 768 129 zł brutto co stanowi 0,08% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
11
Udzielenie
z wolnej ręki
62
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 62 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 65,96% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 11 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
26
Nierozstrzygnięte
postępowania
17
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
18
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 26 co stanowiło 60,47% ich liczby. Nierozstrzygnięto 17 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 18 części przetargów co stanowi 39,53% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
108 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,31

Przetargi z 2+ ofertami
12

Ofert odrzuconych
13 8,28%
Tylko jedną ofertę złożono w 108 przetargach (części) co stanowi 90,00% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 12 co stanowiło 10,00% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,31 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
76,74%
Usługi
11,63%
Roboty budowlane
11,63%
Dostawy
33
Usługi
5
Roboty Budowlane
5
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (33 ogłoszeń), które stanowią 76,74% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (5 / 11,63%) oraz usługi (5 / 11,63%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
31
WR
11
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (31 ogłoszeń) stanowiący 72,09% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
3 815
Śr. % wartości wadium
0,86%
Ilość z wadium
13
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 13 przetargów spośród 43 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 30,23% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 3 814,90 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
12 dni
Termin od 1-8 dni
39,53%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 12 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 17 przetargów co stanowi 39,53% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
199 dni
BZP
199 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
0,83%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 199 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1 co stanowi 0,83% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,33%
BZP
1
TED
0
RAZEM
1
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,33% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
2 dokumenty
Śr. długość opisu
2 217 znaków
Śr. długość warunków
1 065 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 2 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2217 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1065 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 35% WAGAKRYTERIÓW 41% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,87
Ilość z pozacenowymi
15
Śr. waga kryt. ceny
86%
Śr. ilość kryteriów
1,65
W 28 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 65% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 86%. Dla 15 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 59%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 42%
74
zamawiających
 

 58%
102
wykonawców
 
Zamawiający
74
Wykonawcy
102
RAZEM
176
Rozpoznano łącznie 176 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 74 to zamawiający stanowiący 42% tych podmiotów a 102 to wykonawcy, którzy stanową grupę 58%.