ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

326 / 1 334

0,23% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

499

0,19% wszystkich wyników

Wartość przetargów

658 961 952

0,40% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 75000000-6 - Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
326
       Części:       
1 334
Przetargi
BZP  /  TED
121 / 205
Części
BZP  /  TED
215 / 1119
Udział
w rynku
0,23%
Ogłoszono 326 przetargów (co stanowiło 0,23% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 334 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   499   
BZP
192
 
TED
307
 
Udział w rynku
0,19%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 499 wyników (części), co stanowiło 0,19% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
658 961 952 PLN
BZP
26 806 768
139 619 zł / przetarg
TED
632 155 184
2 059 137 zł / przetarg
Udział w rynku
0,40%
Łączna wartość branży to 658 961 952 zł brutto co stanowi 0,40% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
3
Udzielenie
z wolnej ręki
11
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 11 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,29% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 3 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
83
Nierozstrzygnięte
postępowania
243
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
994
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 83 co stanowiło 25,46% ich liczby. Nierozstrzygnięto 243 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 994 części przetargów co stanowi 74,54% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
382 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,40

Przetargi z 2+ ofertami
115

Ofert odrzuconych
44 6,29%
Tylko jedną ofertę złożono w 382 przetargach (części) co stanowi 76,55% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 115 co stanowiło 23,45% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,40 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,92%
Usługi
97,55%
Roboty budowlane
1,53%
Dostawy
3
Usługi
318
Roboty Budowlane
5
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (318 ogłoszeń), które stanowią 97,55% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (5 / 1,53%) oraz dostawy (3 / 0,92%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
322
WR
3
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (322 ogłoszeń) stanowiący 98,77% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
10 204 573
Śr. % wartości wadium
222,51%
Ilość z wadium
101
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 101 przetargów spośród 326 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 30,98% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 10 204 572,99 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
26 dni
BZP
10 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
19,94%
Średnio wykonawcy mają 26 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 65 przetargów co stanowi 19,94% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
49 dni
BZP
84 dni
TED
33 dni
Udzielenie do 14 dni
11,42%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 49 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 57 co stanowi 11,42% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,84%
BZP
6
TED
0
RAZEM
6
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 6 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,84% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
13 508 znaków
Śr. długość warunków
6 652 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 8 strony A4 (13508 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (6652 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 31% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,21
Ilość z pozacenowymi
100
Śr. waga kryt. ceny
89%
Śr. ilość kryteriów
1,37
W 226 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 69% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 89%. Dla 100 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 45%
337
zamawiających
 

 55%
398
wykonawców
 
Zamawiający
337
Wykonawcy
398
RAZEM
735
Rozpoznano łącznie 735 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 337 to zamawiający stanowiący 45% tych podmiotów a 398 to wykonawcy, którzy stanową grupę 55%.