ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

83 / 116

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

242

0,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

51 675 689

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,51

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
83
       Części:       
116
Przetargi
BZP  /  TED
81 / 2
Części
BZP  /  TED
111 / 5
Udział
w rynku
0,05%
Ogłoszono 83 przetargów (co stanowiło 0,05% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 116 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   242   
BZP
241
 
TED
1
 
Udział w rynku
0,06%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 242 wyników (części), co stanowiło 0,06% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
51 675 689 PLN
BZP
47 801 040
198 345 zł / przetarg
TED
3 874 649
3 874 649 zł / przetarg
Udział w rynku
0,04%
Łączna wartość branży to 51 675 689 zł brutto co stanowi 0,04% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
42
Udzielenie
z wolnej ręki
184
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 184 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 81,78% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 42 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
66
Nierozstrzygnięte
postępowania
17
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
23
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 66 co stanowiło 79,52% ich liczby. Nierozstrzygnięto 17 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 23 części przetargów co stanowi 20,48% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
203 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,48

Przetargi z 2+ ofertami
35

Ofert odrzuconych
15 4,19%
Tylko jedną ofertę złożono w 203 przetargach (części) co stanowi 83,88% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 35 co stanowiło 16,12% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,48 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
78,31%
Usługi
13,25%
Roboty budowlane
8,43%
Dostawy
65
Usługi
11
Roboty Budowlane
7
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (65 ogłoszeń), które stanowią 78,31% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (11 / 13,25%) oraz roboty budowlane (7 / 8,43%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
42
PN
41
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (41 ogłoszeń) stanowiący 49,40% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
25 003
Śr. % wartości wadium
1,56%
Ilość z wadium
9
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 9 przetargów spośród 83 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,84% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 25 002,67 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
11 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
18,07%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 15 przetargów co stanowi 18,07% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
29 dni
BZP
29 dni
TED
20 dni
Udzielenie do 14 dni
7,02%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 29 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 17 co stanowi 7,02% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,00%
BZP
0
TED
0
RAZEM
0
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 0 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
1 266 znaków
Śr. długość warunków
724 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1266 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (724 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 13% WAGAKRYTERIÓW 83% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,00
Ilość z pozacenowymi
11
Śr. waga kryt. ceny
89%
Śr. ilość kryteriów
1,13
W 72 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 87% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 89%. Dla 11 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 17%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 48%
159
zamawiających
 

 52%
167
wykonawców
 
Zamawiający
159
Wykonawcy
167
RAZEM
326
Rozpoznano łącznie 326 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 159 to zamawiający stanowiący 48% tych podmiotów a 167 to wykonawcy, którzy stanową grupę 52%.