ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

176 / 254

0,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

238

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

290 797 678

0,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
176
       Części:       
254
Przetargi
BZP  /  TED
137 / 39
Części
BZP  /  TED
173 / 81
Udział
w rynku
0,09%
Ogłoszono 176 przetargów (co stanowiło 0,09% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 254 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   238   
BZP
171
 
TED
67
 
Udział w rynku
0,05%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 238 wyników (części), co stanowiło 0,05% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
290 797 678 PLN
BZP
26 825 455
156 874 zł / przetarg
TED
263 972 223
3 939 884 zł / przetarg
Udział w rynku
0,23%
Łączna wartość branży to 290 797 678 zł brutto co stanowi 0,23% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
22
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 22 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 11,64% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
109
Nierozstrzygnięte
postępowania
67
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
96
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 109 co stanowiło 61,93% ich liczby. Nierozstrzygnięto 67 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 96 części przetargów co stanowi 38,07% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
104 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,43

Przetargi z 2+ ofertami
128

Ofert odrzuconych
58 10,02%
Tylko jedną ofertę złożono w 104 przetargach (części) co stanowi 43,70% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 128 co stanowiło 56,30% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,43 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
23,30%
Usługi
72,73%
Roboty budowlane
3,98%
Dostawy
41
Usługi
128
Roboty Budowlane
7
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (128 ogłoszeń), które stanowią 72,73% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (41 / 23,30%) oraz roboty budowlane (7 / 3,98%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
157
WR
9
NO
2
PO
6
DK
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (157 ogłoszeń) stanowiący 89,20% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
247 826
Śr. % wartości wadium
1,85%
Ilość z wadium
33
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 33 przetargów spośród 176 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 18,75% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 247 826,18 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
11 dni
TED
26 dni
Termin od 1-8 dni
28,98%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 26 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 51 przetargów co stanowi 28,98% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
40 dni
BZP
37 dni
TED
46 dni
Udzielenie do 14 dni
16,39%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 40 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 39 co stanowi 16,39% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
8,52%
BZP
0
TED
15
RAZEM
15
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 15 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 8,52% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 432 znaków
Śr. długość warunków
3 353 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1432 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3353 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 10% WAGAKRYTERIÓW 67% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,28
Ilość z pozacenowymi
18
Śr. waga kryt. ceny
93%
Śr. ilość kryteriów
1,13
W 158 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 90% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 93%. Dla 18 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 33%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 46%
159
zamawiających
 

 54%
181
wykonawców
 
Zamawiający
159
Wykonawcy
181
RAZEM
340
Rozpoznano łącznie 340 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 159 to zamawiający stanowiący 46% tych podmiotów a 181 to wykonawcy, którzy stanową grupę 54%.