ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

305 / 452

0,22% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

312

0,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

104 551 942

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 73000000-2 - (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
305
       Części:       
452
Przetargi
BZP  /  TED
198 / 107
Części
BZP  /  TED
242 / 210
Udział
w rynku
0,22%
Ogłoszono 305 przetargów (co stanowiło 0,22% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 452 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   312   
BZP
248
 
TED
64
 
Udział w rynku
0,12%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 312 wyników (części), co stanowiło 0,12% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
104 551 942 PLN
BZP
33 100 223
133 469 zł / przetarg
TED
71 451 719
1 116 433 zł / przetarg
Udział w rynku
0,06%
Łączna wartość branży to 104 551 942 zł brutto co stanowi 0,06% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
3
Udzielenie
z wolnej ręki
9
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 9 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,89% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 3 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
151
Nierozstrzygnięte
postępowania
154
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
228
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 151 co stanowiło 49,51% ich liczby. Nierozstrzygnięto 154 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 228 części przetargów co stanowi 50,49% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
152 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,32

Przetargi z 2+ ofertami
160

Ofert odrzuconych
37 5,11%
Tylko jedną ofertę złożono w 152 przetargach (części) co stanowi 48,72% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 160 co stanowiło 51,28% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,32 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
4,26%
Usługi
92,79%
Roboty budowlane
2,95%
Dostawy
13
Usługi
283
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (283 ogłoszeń), które stanowią 92,79% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (13 / 4,26%) oraz roboty budowlane (9 / 2,95%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
297
WR
3
PO
2
NO
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (297 ogłoszeń) stanowiący 97,38% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
221 495
Śr. % wartości wadium
19,14%
Ilość z wadium
67
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 67 przetargów spośród 305 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,97% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 221 495,13 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
12 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
22,30%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 68 przetargów co stanowi 22,30% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
116 dni
BZP
124 dni
TED
86 dni
Udzielenie do 14 dni
4,17%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 116 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 13 co stanowi 4,17% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
47,87%
BZP
71
TED
75
RAZEM
146
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 146 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 47,87% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 567 znaków
Śr. długość warunków
6 135 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2567 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (6135 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 59% WAGAKRYTERIÓW 47% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,36
Ilość z pozacenowymi
180
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
1,80
W 125 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 41% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 180 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 53%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 41%
159
zamawiających
 

 59%
222
wykonawców
 
Zamawiający
159
Wykonawcy
222
RAZEM
381
Rozpoznano łącznie 381 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 159 to zamawiający stanowiący 41% tych podmiotów a 222 to wykonawcy, którzy stanową grupę 59%.