ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

14 / 17

0,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15

0,01% wszystkich wyników

Wartość przetargów

27 976 004

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,19

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 76000000-3 - Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
14
       Części:       
17
Przetargi
BZP  /  TED
3 / 11
Części
BZP  /  TED
3 / 14
Udział
w rynku
0,01%
Ogłoszono 14 przetargów (co stanowiło 0,01% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 17 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   15   
BZP
5
 
TED
10
 
Udział w rynku
0,01%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 15 wyników (części), co stanowiło 0,01% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
27 976 004 PLN
BZP
5 600 484
1 120 097 zł / przetarg
TED
22 375 520
2 237 552 zł / przetarg
Udział w rynku
0,03%
Łączna wartość branży to 27 976 004 zł brutto co stanowi 0,03% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
0
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 0 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,00% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3
Nierozstrzygnięte
postępowania
11
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
13
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 co stanowiło 21,43% ich liczby. Nierozstrzygnięto 11 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 13 części przetargów co stanowi 78,57% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
13 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,20

Przetargi z 2+ ofertami
2

Ofert odrzuconych
0 0,00%
Tylko jedną ofertę złożono w 13 przetargach (części) co stanowi 86,67% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2 co stanowiło 13,33% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,20 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
7,14%
Usługi
78,57%
Roboty budowlane
14,29%
Dostawy
1
Usługi
11
Roboty Budowlane
2
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (11 ogłoszeń), które stanowią 78,57% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (2 / 14,29%) oraz dostawy (1 / 7,14%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
14
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (14 ogłoszeń) stanowiący 100,00% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
25 250
Śr. % wartości wadium
0,45%
Ilość z wadium
9
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 9 przetargów spośród 14 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 64,29% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 25 250,00 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
33 dni
BZP
22 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
0,00%
Średnio wykonawcy mają 33 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 22 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie przetargów co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
76 dni
BZP
72 dni
TED
78 dni
Udzielenie do 14 dni
0,00%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 76 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 0 co stanowi 0,00% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
14,29%
BZP
2
TED
0
RAZEM
2
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 2 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 14,29% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
12 dokumenty
Śr. długość opisu
2 416 znaków
Śr. długość warunków
5 378 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 12 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2416 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (5378 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 14% WAGAKRYTERIÓW 23% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,50
Ilość z pozacenowymi
2
Śr. waga kryt. ceny
97%
Śr. ilość kryteriów
1,21
W 12 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 86% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 97%. Dla 2 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 78%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 45%
9
zamawiających
 

 55%
11
wykonawców
 
Zamawiający
9
Wykonawcy
11
RAZEM
20
Rozpoznano łącznie 20 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 9 to zamawiający stanowiący 45% tych podmiotów a 11 to wykonawcy, którzy stanową grupę 55%.