ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

1 418 / 8 546

1,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 787

2,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

139 890 604

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 418
       Części:       
8 546
Przetargi
BZP  /  TED
1173 / 245
Części
BZP  /  TED
5259 / 3287
Udział
w rynku
1,01%
Ogłoszono 1 418 przetargów (co stanowiło 1,01% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 546 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   5 787   
BZP
4 827
 
TED
960
 
Udział w rynku
2,26%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 5 787 wyników (części), co stanowiło 2,26% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
139 890 604 PLN
BZP
98 597 820
20 426 zł / przetarg
TED
41 292 784
43 013 zł / przetarg
Udział w rynku
0,08%
Łączna wartość branży to 139 890 604 zł brutto co stanowi 0,08% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
20
Udzielenie
z wolnej ręki
106
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
19
Udzielono 106 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,05% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 19 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 20 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
874
Nierozstrzygnięte
postępowania
544
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3278
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 874 co stanowiło 61,64% ich liczby. Nierozstrzygnięto 544 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 278 części przetargów co stanowi 38,36% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3565 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,98

Przetargi z 2+ ofertami
2186

Ofert odrzuconych
1032 8,99%
Tylko jedną ofertę złożono w 3565 przetargach (części) co stanowi 61,60% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2186 co stanowiło 38,40% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,98 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,48%
Usługi
94,85%
Roboty budowlane
3,67%
Dostawy
21
Usługi
1 345
Roboty Budowlane
52
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1345 ogłoszeń), które stanowią 94,85% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (52 / 3,67%) oraz dostawy (21 / 1,48%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1394
WR
20
ZC
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1394 ogłoszeń) stanowiący 98,31% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
18 670
Śr. % wartości wadium
1,92%
Ilość z wadium
62
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 62 przetargów spośród 1418 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 4,37% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 18 669,83 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
18 dni
Termin od 1-8 dni
46,54%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 18 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 660 przetargów co stanowi 46,54% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
67 dni
BZP
74 dni
TED
35 dni
Udzielenie do 14 dni
6,48%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 67 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 375 co stanowi 6,48% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
60,93%
BZP
655
TED
209
RAZEM
864
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 864 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 60,93% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
5 061 znaków
Śr. długość warunków
3 794 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (5061 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3794 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 76% WAGAKRYTERIÓW 40% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,43
Ilość z pozacenowymi
1 081
Śr. waga kryt. ceny
69%
Śr. ilość kryteriów
2,09
W 337 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 24% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 69%. Dla 1081 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 60%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 14%
415
zamawiających
 

 86%
2497
wykonawców
 
Zamawiający
415
Wykonawcy
2497
RAZEM
2912
Rozpoznano łącznie 2912 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 415 to zamawiający stanowiący 14% tych podmiotów a 2497 to wykonawcy, którzy stanową grupę 86%.