ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

726 / 1 169

0,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

986

0,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

197 271 599

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 14000000-1 - Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
726
       Części:       
1 169
Przetargi
BZP  /  TED
690 / 36
Części
BZP  /  TED
1019 / 150
Udział
w rynku
0,51%
Ogłoszono 726 przetargów (co stanowiło 0,51% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 169 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   986   
BZP
925
 
TED
61
 
Udział w rynku
0,29%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 986 wyników (części), co stanowiło 0,29% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
197 271 599 PLN
BZP
110 361 535
119 310 zł / przetarg
TED
86 910 064
1 424 755 zł / przetarg
Udział w rynku
0,14%
Łączna wartość branży to 197 271 599 zł brutto co stanowi 0,14% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
6
Udzielenie
z wolnej ręki
11
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
24
Udzielono 11 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,50% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 24 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 6 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
611
Nierozstrzygnięte
postępowania
115
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
185
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 611 co stanowiło 84,16% ich liczby. Nierozstrzygnięto 115 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 185 części przetargów co stanowi 15,84% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
223 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,53

Przetargi z 2+ ofertami
762

Ofert odrzuconych
310 8,92%
Tylko jedną ofertę złożono w 223 przetargach (części) co stanowi 22,62% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 762 co stanowiło 77,38% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,53 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,69%
Usługi
2,07%
Roboty budowlane
1,24%
Dostawy
702
Usługi
15
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (702 ogłoszeń), które stanowią 96,69% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (15 / 2,07%) oraz roboty budowlane (9 / 1,24%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
720
WR
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (720 ogłoszeń) stanowiący 99,17% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
35 895
Śr. % wartości wadium
1,85%
Ilość z wadium
119
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 119 przetargów spośród 726 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 16,39% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 35 895,13 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
44,35%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 322 przetargów co stanowi 44,35% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
38 dni
BZP
38 dni
TED
43 dni
Udzielenie do 14 dni
22,72%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 38 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 224 co stanowi 22,72% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,41%
BZP
0
TED
3
RAZEM
3
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 3 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,41% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 412 znaków
Śr. długość warunków
1 490 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1412 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1490 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 73% WAGAKRYTERIÓW 11% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
531
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,75
W 195 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 27% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 531 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 89%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 41%
475
zamawiających
 

 59%
666
wykonawców
 
Zamawiający
475
Wykonawcy
666
RAZEM
1141
Rozpoznano łącznie 1141 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 475 to zamawiający stanowiący 41% tych podmiotów a 666 to wykonawcy, którzy stanową grupę 59%.