ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

279 / 279

0,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

510

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

56 365 369

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
279
       Części:       
279
Przetargi
BZP  /  TED
279 / 0
Części
BZP  /  TED
279 / 0
Udział
w rynku
0,27%
Ogłoszono 279 przetargów (co stanowiło 0,27% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 279 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   510   
BZP
510
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,30%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 510 wyników (części), co stanowiło 0,30% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
56 365 369 PLN
BZP
56 365 369
110 520 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
0,11%
Łączna wartość branży to 56 365 369 zł brutto co stanowi 0,11% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
15
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 15 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 5,10% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
189
Nierozstrzygnięte
postępowania
90
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
90
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 189 co stanowiło 67,74% ich liczby. Nierozstrzygnięto 90 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 90 części przetargów co stanowi 32,26% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
246 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,05

Przetargi z 2+ ofertami
264

Ofert odrzuconych
68 6,49%
Tylko jedną ofertę złożono w 246 przetargach (części) co stanowi 48,24% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 264 co stanowiło 51,76% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,05 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
91,04%
Usługi
8,24%
Roboty budowlane
0,72%
Dostawy
254
Usługi
23
Roboty Budowlane
2
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (254 ogłoszeń), które stanowią 91,04% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (23 / 8,24%) oraz roboty budowlane (2 / 0,72%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
277
PO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (277 ogłoszeń) stanowiący 99,28% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
6 670
Śr. % wartości wadium
6,39%
Ilość z wadium
81
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 81 przetargów spośród 279 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 29,03% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 6 670,50 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
47,31%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 132 przetargów co stanowi 47,31% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
34 dni
BZP
34 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
10,59%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 34 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 54 co stanowi 10,59% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
13,62%
BZP
38
TED
0
RAZEM
38
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 38 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 13,62% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 293 znaków
Śr. długość warunków
651 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1293 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (651 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 83% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,56
Ilość z pozacenowymi
232
Śr. waga kryt. ceny
68%
Śr. ilość kryteriów
2,32
W 47 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 17% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 68%. Dla 232 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 42%
189
zamawiających
 

 58%
253
wykonawców
 
Zamawiający
189
Wykonawcy
253
RAZEM
442
Rozpoznano łącznie 442 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 189 to zamawiający stanowiący 42% tych podmiotów a 253 to wykonawcy, którzy stanową grupę 58%.