ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

306 / 567

0,22% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

699

0,27% wszystkich wyników

Wartość przetargów

99 014 157

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
306
       Części:       
567
Przetargi
BZP  /  TED
278 / 28
Części
BZP  /  TED
495 / 72
Udział
w rynku
0,22%
Ogłoszono 306 przetargów (co stanowiło 0,22% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 567 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   699   
BZP
675
 
TED
24
 
Udział w rynku
0,27%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 699 wyników (części), co stanowiło 0,27% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
99 014 157 PLN
BZP
81 277 378
120 411 zł / przetarg
TED
17 736 779
739 032 zł / przetarg
Udział w rynku
0,06%
Łączna wartość branży to 99 014 157 zł brutto co stanowi 0,06% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
33
Udzielenie
z wolnej ręki
106
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 106 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 27,97% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 33 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
215
Nierozstrzygnięte
postępowania
91
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
168
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 215 co stanowiło 70,26% ich liczby. Nierozstrzygnięto 91 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 168 części przetargów co stanowi 29,74% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
545 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,49

Przetargi z 2+ ofertami
138

Ofert odrzuconych
101 9,67%
Tylko jedną ofertę złożono w 545 przetargach (części) co stanowi 77,97% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 138 co stanowiło 22,03% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,49 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
4,90%
Usługi
87,25%
Roboty budowlane
7,84%
Dostawy
15
Usługi
267
Roboty Budowlane
24
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (267 ogłoszeń), które stanowią 87,25% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (24 / 7,84%) oraz dostawy (15 / 4,90%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
272
WR
33
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (272 ogłoszeń) stanowiący 88,89% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
31 535
Śr. % wartości wadium
6,51%
Ilość z wadium
51
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 51 przetargów spośród 306 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 16,67% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 31 534,92 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
34,31%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 105 przetargów co stanowi 34,31% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
82 dni
BZP
77 dni
TED
170 dni
Udzielenie do 14 dni
6,29%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 82 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 44 co stanowi 6,29% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
18,30%
BZP
45
TED
11
RAZEM
56
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 56 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 18,30% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
2 549 znaków
Śr. długość warunków
2 522 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2549 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2522 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 73% WAGAKRYTERIÓW 42% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,32
Ilość z pozacenowymi
223
Śr. waga kryt. ceny
69%
Śr. ilość kryteriów
1,96
W 83 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 27% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 69%. Dla 223 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 58%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
256
zamawiających
 

 63%
419
wykonawców
 
Zamawiający
256
Wykonawcy
419
RAZEM
675
Rozpoznano łącznie 675 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 256 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 419 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.