ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

587 / 1 016

0,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

869

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

158 365 726

0,13% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 14000000-1 - Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
587
       Części:       
1 016
Przetargi
BZP  /  TED
538 / 49
Części
BZP  /  TED
821 / 195
Udział
w rynku
0,46%
Ogłoszono 587 przetargów (co stanowiło 0,46% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 016 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   869   
BZP
793
 
TED
76
 
Udział w rynku
0,30%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 869 wyników (części), co stanowiło 0,30% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
158 365 726 PLN
BZP
98 112 040
123 723 zł / przetarg
TED
60 253 686
792 812 zł / przetarg
Udział w rynku
0,13%
Łączna wartość branży to 158 365 726 zł brutto co stanowi 0,13% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1
Udzielenie
z wolnej ręki
9
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
15
Udzielono 9 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,51% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 15 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
485
Nierozstrzygnięte
postępowania
102
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
176
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 485 co stanowiło 82,62% ich liczby. Nierozstrzygnięto 102 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 176 części przetargów co stanowi 17,38% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
191 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,84

Przetargi z 2+ ofertami
677

Ofert odrzuconych
366 10,96%
Tylko jedną ofertę złożono w 191 przetargach (części) co stanowi 21,98% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 677 co stanowiło 78,02% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,84 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
95,40%
Usługi
2,56%
Roboty budowlane
2,04%
Dostawy
560
Usługi
15
Roboty Budowlane
12
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (560 ogłoszeń), które stanowią 95,40% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (15 / 2,56%) oraz roboty budowlane (12 / 2,04%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
586
WR
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (586 ogłoszeń) stanowiący 99,83% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
60 318
Śr. % wartości wadium
2,46%
Ilość z wadium
119
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 119 przetargów spośród 587 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 20,27% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 60 317,59 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
32 dni
Termin od 1-8 dni
37,14%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 32 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 218 przetargów co stanowi 37,14% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
48 dni
BZP
49 dni
TED
46 dni
Udzielenie do 14 dni
17,38%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 48 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 151 co stanowi 17,38% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,87%
BZP
0
TED
11
RAZEM
11
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 11 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,87% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 487 znaków
Śr. długość warunków
1 520 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1487 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1520 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 77% WAGAKRYTERIÓW 15% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,01
Ilość z pozacenowymi
453
Śr. waga kryt. ceny
88%
Śr. ilość kryteriów
1,78
W 134 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 23% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 88%. Dla 453 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 85%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
437
zamawiających
 

 57%
570
wykonawców
 
Zamawiający
437
Wykonawcy
570
RAZEM
1007
Rozpoznano łącznie 1007 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 437 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 570 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.