ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

383 / 908

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

683

0,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

79 908 093

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
383
       Części:       
908
Przetargi
BZP  /  TED
344 / 39
Części
BZP  /  TED
802 / 106
Udział
w rynku
0,28%
Ogłoszono 383 przetargów (co stanowiło 0,28% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 908 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   683   
BZP
671
 
TED
12
 
Udział w rynku
0,33%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 683 wyników (części), co stanowiło 0,33% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
79 908 093 PLN
BZP
70 429 917
104 963 zł / przetarg
TED
9 478 176
789 848 zł / przetarg
Udział w rynku
0,10%
Łączna wartość branży to 79 908 093 zł brutto co stanowi 0,10% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
6
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 6 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,58% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
287
Nierozstrzygnięte
postępowania
96
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
227
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 287 co stanowiło 74,93% ich liczby. Nierozstrzygnięto 96 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 227 części przetargów co stanowi 25,07% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
367 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,08

Przetargi z 2+ ofertami
315

Ofert odrzuconych
137 9,62%
Tylko jedną ofertę złożono w 367 przetargach (części) co stanowi 53,73% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 315 co stanowiło 46,27% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,08 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
90,86%
Usługi
6,79%
Roboty budowlane
2,35%
Dostawy
348
Usługi
26
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (348 ogłoszeń), które stanowią 90,86% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (26 / 6,79%) oraz roboty budowlane (9 / 2,35%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
362
PO
12
WR
9
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (362 ogłoszeń) stanowiący 94,52% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
108 176
Śr. % wartości wadium
18,06%
Ilość z wadium
134
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 134 przetargów spośród 383 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 34,99% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 108 176,48 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
34 dni
Termin od 1-8 dni
35,77%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 34 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 137 przetargów co stanowi 35,77% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
44 dni
TED
70 dni
Udzielenie do 14 dni
5,42%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 37 co stanowi 5,42% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
18,80%
BZP
68
TED
4
RAZEM
72
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 72 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 18,80% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 803 znaków
Śr. długość warunków
1 834 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1803 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1834 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 80% WAGAKRYTERIÓW 35% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,54
Ilość z pozacenowymi
305
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
2,23
W 78 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 20% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 305 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 65%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 46%
245
zamawiających
 

 54%
279
wykonawców
 
Zamawiający
245
Wykonawcy
279
RAZEM
524
Rozpoznano łącznie 524 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 245 to zamawiający stanowiący 46% tych podmiotów a 279 to wykonawcy, którzy stanową grupę 54%.