ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

593 / 1 852

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 164

0,27% wszystkich wyników

Wartość przetargów

459 849 122

0,36% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
593
       Części:       
1 852
Przetargi
BZP  /  TED
484 / 109
Części
BZP  /  TED
1346 / 506
Udział
w rynku
0,28%
Ogłoszono 593 przetargów (co stanowiło 0,28% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 852 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 164   
BZP
876
 
TED
288
 
Udział w rynku
0,27%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 164 wyników (części), co stanowiło 0,27% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
459 849 122 PLN
BZP
91 511 038
104 465 zł / przetarg
TED
368 338 084
1 278 952 zł / przetarg
Udział w rynku
0,36%
Łączna wartość branży to 459 849 122 zł brutto co stanowi 0,36% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
8
Udzielenie
z wolnej ręki
46
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
4
Udzielono 46 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,29% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 4 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 8 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
411
Nierozstrzygnięte
postępowania
182
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
568
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 411 co stanowiło 69,31% ich liczby. Nierozstrzygnięto 182 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 568 części przetargów co stanowi 30,69% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
458 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,82

Przetargi z 2+ ofertami
705

Ofert odrzuconych
208 6,33%
Tylko jedną ofertę złożono w 458 przetargach (części) co stanowi 39,35% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 705 co stanowiło 60,65% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,82 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
93,25%
Usługi
5,40%
Roboty budowlane
1,35%
Dostawy
553
Usługi
32
Roboty Budowlane
8
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (553 ogłoszeń), które stanowią 93,25% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (32 / 5,40%) oraz roboty budowlane (8 / 1,35%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
553
PO
26
WR
8
NO
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (553 ogłoszeń) stanowiący 93,25% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
341 168
Śr. % wartości wadium
9,84%
Ilość z wadium
132
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 132 przetargów spośród 593 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 22,26% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 341 167,69 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
35,24%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 209 przetargów co stanowi 35,24% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
44 dni
BZP
38 dni
TED
62 dni
Udzielenie do 14 dni
11,86%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 44 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 138 co stanowi 11,86% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,36%
BZP
0
TED
14
RAZEM
14
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 14 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,36% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 101 znaków
Śr. długość warunków
3 352 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1101 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3352 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 28% WAGAKRYTERIÓW 84% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,04
Ilość z pozacenowymi
165
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,29
W 428 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 72% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 165 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 16%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
351
zamawiających
 

 63%
597
wykonawców
 
Zamawiający
351
Wykonawcy
597
RAZEM
948
Rozpoznano łącznie 948 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 351 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 597 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.