ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

720 / 1 407

0,52% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

941

0,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

138 712 414

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
720
       Części:       
1 407
Przetargi
BZP  /  TED
712 / 8
Części
BZP  /  TED
1380 / 27
Udział
w rynku
0,52%
Ogłoszono 720 przetargów (co stanowiło 0,52% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 407 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   941   
BZP
935
 
TED
6
 
Udział w rynku
0,45%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 941 wyników (części), co stanowiło 0,45% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
138 712 414 PLN
BZP
127 372 357
136 227 zł / przetarg
TED
11 340 057
1 890 010 zł / przetarg
Udział w rynku
0,17%
Łączna wartość branży to 138 712 414 zł brutto co stanowi 0,17% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
30
Udzielenie
z wolnej ręki
13
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 13 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,85% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 30 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
531
Nierozstrzygnięte
postępowania
189
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
369
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 531 co stanowiło 73,75% ich liczby. Nierozstrzygnięto 189 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 369 części przetargów co stanowi 26,25% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
516 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,20

Przetargi z 2+ ofertami
424

Ofert odrzuconych
194 9,39%
Tylko jedną ofertę złożono w 516 przetargach (części) co stanowi 54,84% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 424 co stanowiło 45,16% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,20 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
74,17%
Usługi
2,64%
Roboty budowlane
23,19%
Dostawy
534
Usługi
19
Roboty Budowlane
167
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (534 ogłoszeń), które stanowią 74,17% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (167 / 23,19%) oraz usługi (19 / 2,64%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
690
WR
30
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (690 ogłoszeń) stanowiący 95,83% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
94 280
Śr. % wartości wadium
23,45%
Ilość z wadium
234
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 234 przetargów spośród 720 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 32,50% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 94 280,49 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
12 dni
TED
41 dni
Termin od 1-8 dni
30,97%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 41 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 223 przetargów co stanowi 30,97% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
37 dni
BZP
37 dni
TED
59 dni
Udzielenie do 14 dni
6,80%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 37 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 64 co stanowi 6,80% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
27,92%
BZP
195
TED
6
RAZEM
201
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 201 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 27,92% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 792 znaków
Śr. długość warunków
2 053 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2792 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2053 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 90% WAGAKRYTERIÓW 40% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,24
Ilość z pozacenowymi
649
Śr. waga kryt. ceny
64%
Śr. ilość kryteriów
2,13
W 71 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 10% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 64%. Dla 649 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 60%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 57%
460
zamawiających
 

 43%
340
wykonawców
 
Zamawiający
460
Wykonawcy
340
RAZEM
800
Rozpoznano łącznie 800 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 460 to zamawiający stanowiący 57% tych podmiotów a 340 to wykonawcy, którzy stanową grupę 43%.