ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

697 / 977

0,40% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 552

0,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

357 593 859

0,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,52

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
697
       Części:       
977
Przetargi
BZP  /  TED
656 / 41
Części
BZP  /  TED
923 / 54
Udział
w rynku
0,40%
Ogłoszono 697 przetargów (co stanowiło 0,40% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 977 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 552   
BZP
1 518
 
TED
34
 
Udział w rynku
0,38%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 552 wyników (części), co stanowiło 0,38% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
357 593 859 PLN
BZP
166 454 408
109 654 zł / przetarg
TED
191 139 451
5 621 749 zł / przetarg
Udział w rynku
0,26%
Łączna wartość branży to 357 593 859 zł brutto co stanowi 0,26% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
224
Udzielenie
z wolnej ręki
900
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
4
Udzielono 900 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 65,55% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 4 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 224 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
564
Nierozstrzygnięte
postępowania
133
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
186
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 564 co stanowiło 80,92% ich liczby. Nierozstrzygnięto 133 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 186 części przetargów co stanowi 19,08% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1250 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,90

Przetargi z 2+ ofertami
284

Ofert odrzuconych
261 8,87%
Tylko jedną ofertę złożono w 1250 przetargach (części) co stanowi 80,54% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 284 co stanowiło 19,46% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,90 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
4,88%
Usługi
92,11%
Roboty budowlane
3,01%
Dostawy
34
Usługi
642
Roboty Budowlane
21
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (642 ogłoszeń), które stanowią 92,11% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (34 / 4,88%) oraz roboty budowlane (21 / 3,01%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
453
WR
224
PO
4
KON
15
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (453 ogłoszeń) stanowiący 64,99% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
92 137
Śr. % wartości wadium
2,05%
Ilość z wadium
57
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 57 przetargów spośród 697 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 8,18% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 92 137,46 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
26 dni
Termin od 1-8 dni
30,42%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 26 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 212 przetargów co stanowi 30,42% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
40 dni
BZP
39 dni
TED
44 dni
Udzielenie do 14 dni
6,89%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 40 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 107 co stanowi 6,89% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,58%
BZP
0
TED
11
RAZEM
11
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 11 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,58% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 724 znaków
Śr. długość warunków
1 735 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1724 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1735 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 33% WAGAKRYTERIÓW 45% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,40
Ilość z pozacenowymi
230
Śr. waga kryt. ceny
85%
Śr. ilość kryteriów
1,46
W 467 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 67% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 85%. Dla 230 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 55%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 29%
494
zamawiających
 

 71%
1196
wykonawców
 
Zamawiający
494
Wykonawcy
1196
RAZEM
1690
Rozpoznano łącznie 1690 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 494 to zamawiający stanowiący 29% tych podmiotów a 1196 to wykonawcy, którzy stanową grupę 71%.