Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

420 / 692

0,33% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

482

0,25% wszystkich wyników

Wartość przetargów

94 677 029

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
420
       Części:       
692
Przetargi
BZP  /  TED
400 / 20
Części
BZP  /  TED
635 / 57
Udział
w rynku
0,33%
Ogłoszono 420 przetargów (co stanowiło 0,33% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 692 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   482   
BZP
460
 
TED
22
 
Udział w rynku
0,25%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 482 wyników (części), co stanowiło 0,25% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
94 677 029 PLN
BZP
70 467 961
153 191 zł / przetarg
TED
24 209 068
1 100 412 zł / przetarg
Udział w rynku
0,12%
Łączna wartość branży to 94 677 029 zł brutto co stanowi 0,12% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
0
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 0 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,00% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
285
Nierozstrzygnięte
postępowania
135
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
222
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 285 co stanowiło 67,86% ich liczby. Nierozstrzygnięto 135 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 222 części przetargów co stanowi 32,14% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
173 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,89

Przetargi z 2+ ofertami
308

Ofert odrzuconych
133 9,55%
Tylko jedną ofertę złożono w 173 przetargach (części) co stanowi 35,89% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 308 co stanowiło 64,11% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,89 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,90%
Usługi
98,10%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
8
Usługi
412
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (412 ogłoszeń), które stanowią 98,10% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (8 / 1,90%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
419
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (419 ogłoszeń) stanowiący 99,76% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
52 270
Śr. % wartości wadium
2,81%
Ilość z wadium
111
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 111 przetargów spośród 420 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 26,43% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 52 270,32 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
43,81%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 184 przetargów co stanowi 43,81% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
40 dni
BZP
39 dni
TED
57 dni
Udzielenie do 14 dni
5,19%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 40 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 25 co stanowi 5,19% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
40,71%
BZP
168
TED
3
RAZEM
171
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 171 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 40,71% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 215 znaków
Śr. długość warunków
2 846 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2215 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2846 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 86% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,72
Ilość z pozacenowymi
361
Śr. waga kryt. ceny
67%
Śr. ilość kryteriów
2,48
W 59 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 14% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 67%. Dla 361 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 62%
300
zamawiających
 

 38%
181
wykonawców
 
Zamawiający
300
Wykonawcy
181
RAZEM
481
Rozpoznano łącznie 481 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 300 to zamawiający stanowiący 62% tych podmiotów a 181 to wykonawcy, którzy stanową grupę 38%.