ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

367 / 369

0,35% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

569

0,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

85 552 258

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
367
       Części:       
369
Przetargi
BZP  /  TED
367 / 0
Części
BZP  /  TED
369 / 0
Udział
w rynku
0,35%
Ogłoszono 367 przetargów (co stanowiło 0,35% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 369 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   569   
BZP
569
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,33%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 569 wyników (części), co stanowiło 0,33% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
85 552 258 PLN
BZP
85 552 258
150 355 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
0,17%
Łączna wartość branży to 85 552 258 zł brutto co stanowi 0,17% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
52
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 52 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 12,41% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
202
Nierozstrzygnięte
postępowania
165
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
165
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 202 co stanowiło 55,04% ich liczby. Nierozstrzygnięto 165 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 165 części przetargów co stanowi 44,96% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
419 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,56

Przetargi z 2+ ofertami
149

Ofert odrzuconych
46 5,19%
Tylko jedną ofertę złożono w 419 przetargach (części) co stanowi 73,64% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 149 co stanowiło 26,36% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,56 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,82%
Usługi
99,18%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
3
Usługi
364
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (364 ogłoszeń), które stanowią 99,18% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (3 / 0,82%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
364
LE
2
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (364 ogłoszeń) stanowiący 99,18% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
6 457
Śr. % wartości wadium
2,45%
Ilość z wadium
35
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 35 przetargów spośród 367 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 9,54% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 6 457,05 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
55,31%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 203 przetargów co stanowi 55,31% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
23 dni
BZP
23 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
22,67%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 23 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 129 co stanowi 22,67% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
23,71%
BZP
87
TED
0
RAZEM
87
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 87 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 23,71% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
3 022 znaków
Śr. długość warunków
1 566 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3022 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1566 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 76% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,41
Ilość z pozacenowymi
278
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
2,10
W 89 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 24% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 278 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
326
zamawiających
 

 57%
425
wykonawców
 
Zamawiający
326
Wykonawcy
425
RAZEM
751
Rozpoznano łącznie 751 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 326 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 425 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.