ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

621 / 621

0,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 611

0,94% wszystkich wyników

Wartość przetargów

166 553 130

0,32% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
621
       Części:       
621
Przetargi
BZP  /  TED
621 / 0
Części
BZP  /  TED
621 / 0
Udział
w rynku
0,59%
Ogłoszono 621 przetargów (co stanowiło 0,59% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 621 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 611   
BZP
1 611
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,94%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 611 wyników (części), co stanowiło 0,94% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
166 553 130 PLN
BZP
166 553 130
103 385 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
0,32%
Łączna wartość branży to 166 553 130 zł brutto co stanowi 0,32% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1
Udzielenie
z wolnej ręki
19
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
16
Udzielono 19 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,97% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 16 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
437
Nierozstrzygnięte
postępowania
184
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
184
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 437 co stanowiło 70,37% ich liczby. Nierozstrzygnięto 184 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 184 części przetargów co stanowi 29,63% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
729 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,26

Przetargi z 2+ ofertami
880

Ofert odrzuconych
185 5,09%
Tylko jedną ofertę złożono w 729 przetargach (części) co stanowi 45,25% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 880 co stanowiło 54,75% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,26 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,71%
Usługi
1,29%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
613
Usługi
8
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (613 ogłoszeń), które stanowią 98,71% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (8 / 1,29%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
618
WR
1
LE
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (618 ogłoszeń) stanowiący 99,52% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
5 220
Śr. % wartości wadium
3,86%
Ilość z wadium
71
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 71 przetargów spośród 621 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,43% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 5 219,93 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
9 dni
BZP
9 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
60,87%
Średnio wykonawcy mają 9 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 9 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 378 przetargów co stanowi 60,87% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
24 dni
BZP
24 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
28,00%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 24 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 451 co stanowi 28,00% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,28%
BZP
39
TED
0
RAZEM
39
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 39 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,28% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 194 znaków
Śr. długość warunków
574 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1194 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (574 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 55% WAGAKRYTERIÓW 35% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,24
Ilość z pozacenowymi
344
Śr. waga kryt. ceny
80%
Śr. ilość kryteriów
1,70
W 277 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 45% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 80%. Dla 344 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 65%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
381
zamawiających
 

 57%
488
wykonawców
 
Zamawiający
381
Wykonawcy
488
RAZEM
869
Rozpoznano łącznie 869 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 381 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 488 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.