ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 043 / 2 697

0,73% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 846

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 479 358 106

1,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 043
       Części:       
2 697
Przetargi
BZP  /  TED
774 / 269
Części
BZP  /  TED
1525 / 1172
Udział
w rynku
0,73%
Ogłoszono 1 043 przetargów (co stanowiło 0,73% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 697 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 846   
BZP
1 200
 
TED
646
 
Udział w rynku
0,54%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 846 wyników (części), co stanowiło 0,54% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 479 358 106 PLN
BZP
136 301 904
113 585 zł / przetarg
TED
1 343 056 202
2 079 034 zł / przetarg
Udział w rynku
1,04%
Łączna wartość branży to 1 479 358 106 zł brutto co stanowi 1,04% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
22
Udzielenie
z wolnej ręki
50
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
10
Udzielono 50 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,67% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 10 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 22 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
624
Nierozstrzygnięte
postępowania
419
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1083
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 624 co stanowiło 59,83% ich liczby. Nierozstrzygnięto 419 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 083 części przetargów co stanowi 40,17% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
784 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,61

Przetargi z 2+ ofertami
1059

Ofert odrzuconych
480 9,97%
Tylko jedną ofertę złożono w 784 przetargach (części) co stanowi 42,47% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1059 co stanowiło 57,53% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,61 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
89,55%
Usługi
5,75%
Roboty budowlane
4,70%
Dostawy
934
Usługi
60
Roboty Budowlane
49
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (934 ogłoszeń), które stanowią 89,55% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (60 / 5,75%) oraz roboty budowlane (49 / 4,70%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
999
WR
22
PO
22
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (999 ogłoszeń) stanowiący 95,78% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
3 600 563
Śr. % wartości wadium
18,24%
Ilość z wadium
317
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 317 przetargów spośród 1043 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 30,39% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 3 600 563,48 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
10 dni
TED
33 dni
Termin od 1-8 dni
32,50%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 33 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 339 przetargów co stanowi 32,50% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
47 dni
BZP
47 dni
TED
47 dni
Udzielenie do 14 dni
11,92%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 47 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 220 co stanowi 11,92% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,33%
BZP
0
TED
66
RAZEM
66
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 66 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,33% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 141 znaków
Śr. długość warunków
4 032 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1141 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4032 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 12% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,07
Ilość z pozacenowymi
677
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,70
W 366 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 677 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 88%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 34%
530
zamawiających
 

 66%
992
wykonawców
 
Zamawiający
530
Wykonawcy
992
RAZEM
1522
Rozpoznano łącznie 1522 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 530 to zamawiający stanowiący 34% tych podmiotów a 992 to wykonawcy, którzy stanową grupę 66%.