ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

676 / 2 037

0,48% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 437

0,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 509 133 309

1,76% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
676
       Części:       
2 037
Przetargi
BZP  /  TED
567 / 109
Części
BZP  /  TED
1593 / 444
Udział
w rynku
0,48%
Ogłoszono 676 przetargów (co stanowiło 0,48% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 037 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 437   
BZP
1 165
 
TED
272
 
Udział w rynku
0,42%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 437 wyników (części), co stanowiło 0,42% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 509 133 309 PLN
BZP
125 392 667
107 633 zł / przetarg
TED
2 383 740 642
8 763 752 zł / przetarg
Udział w rynku
1,76%
Łączna wartość branży to 2 509 133 309 zł brutto co stanowi 1,76% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
4
Udzielenie
z wolnej ręki
21
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
8
Udzielono 21 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,03% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 8 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 4 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
485
Nierozstrzygnięte
postępowania
191
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
575
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 485 co stanowiło 71,75% ich liczby. Nierozstrzygnięto 191 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 575 części przetargów co stanowi 28,25% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
689 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,43

Przetargi z 2+ ofertami
745

Ofert odrzuconych
433 12,39%
Tylko jedną ofertę złożono w 689 przetargach (części) co stanowi 47,95% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 745 co stanowiło 52,05% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,43 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,37%
Usługi
1,48%
Roboty budowlane
0,15%
Dostawy
665
Usługi
10
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (665 ogłoszeń), które stanowią 98,37% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (10 / 1,48%) oraz roboty budowlane (1 / 0,15%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
664
LE
2
WR
4
PO
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (664 ogłoszeń) stanowiący 98,22% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
301 258
Śr. % wartości wadium
0,41%
Ilość z wadium
187
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 187 przetargów spośród 676 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 27,66% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 301 257,98 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
12 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
34,02%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 230 przetargów co stanowi 34,02% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
47 dni
TED
43 dni
Udzielenie do 14 dni
10,79%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 155 co stanowi 10,79% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,15%
BZP
0
TED
1
RAZEM
1
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,15% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 401 znaków
Śr. długość warunków
3 284 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1401 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3284 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 74% WAGAKRYTERIÓW 16% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,09
Ilość z pozacenowymi
503
Śr. waga kryt. ceny
88%
Śr. ilość kryteriów
1,81
W 173 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 26% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 88%. Dla 503 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 84%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
395
zamawiających
 

 63%
668
wykonawców
 
Zamawiający
395
Wykonawcy
668
RAZEM
1063
Rozpoznano łącznie 1063 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 395 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 668 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.