ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

758 / 2 322

0,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 958

0,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

134 828 322

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
758
       Części:       
2 322
Przetargi
BZP  /  TED
672 / 86
Części
BZP  /  TED
1578 / 744
Udział
w rynku
0,54%
Ogłoszono 758 przetargów (co stanowiło 0,54% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 322 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 958   
BZP
1 892
 
TED
66
 
Udział w rynku
0,76%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 958 wyników (części), co stanowiło 0,76% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
134 828 322 PLN
BZP
86 558 158
45 750 zł / przetarg
TED
48 270 164
731 366 zł / przetarg
Udział w rynku
0,08%
Łączna wartość branży to 134 828 322 zł brutto co stanowi 0,08% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
5
Udzielenie
z wolnej ręki
27
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 27 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,46% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 5 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
532
Nierozstrzygnięte
postępowania
226
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
692
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 532 co stanowiło 70,18% ich liczby. Nierozstrzygnięto 226 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 692 części przetargów co stanowi 29,82% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
925 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,68

Przetargi z 2+ ofertami
1011

Ofert odrzuconych
757 14,43%
Tylko jedną ofertę złożono w 925 przetargach (części) co stanowi 47,24% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1011 co stanowiło 52,76% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,68 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
80,21%
Usługi
17,28%
Roboty budowlane
2,51%
Dostawy
608
Usługi
131
Roboty Budowlane
19
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (608 ogłoszeń), które stanowią 80,21% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (131 / 17,28%) oraz roboty budowlane (19 / 2,51%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
745
PO
2
WR
5
LE
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (745 ogłoszeń) stanowiący 98,28% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
780 657
Śr. % wartości wadium
41,81%
Ilość z wadium
109
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 109 przetargów spośród 758 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 14,38% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 780 657,01 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
11 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
43,14%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 327 przetargów co stanowi 43,14% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
98 dni
BZP
100 dni
TED
58 dni
Udzielenie do 14 dni
3,58%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 98 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 70 co stanowi 3,58% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
14,64%
BZP
81
TED
30
RAZEM
111
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 111 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 14,64% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
2 832 znaków
Śr. długość warunków
1 944 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2832 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1944 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 68% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,18
Ilość z pozacenowymi
514
Śr. waga kryt. ceny
74%
Śr. ilość kryteriów
1,80
W 244 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 32% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 74%. Dla 514 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
429
zamawiających
 

 64%
742
wykonawców
 
Zamawiający
429
Wykonawcy
742
RAZEM
1171
Rozpoznano łącznie 1171 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 429 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 742 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.