Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

3 190 / 10 294

2,24% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 721

2,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 405 237 037

0,99% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 190
       Części:       
10 294
Przetargi
BZP  /  TED
2366 / 824
Części
BZP  /  TED
5979 / 4315
Udział
w rynku
2,24%
Ogłoszono 3 190 przetargów (co stanowiło 2,24% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 10 294 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   7 721   
BZP
4 754
 
TED
2 967
 
Udział w rynku
2,26%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 7 721 wyników (części), co stanowiło 2,26% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 405 237 037 PLN
BZP
386 876 442
81 379 zł / przetarg
TED
1 018 360 595
343 229 zł / przetarg
Udział w rynku
0,99%
Łączna wartość branży to 1 405 237 037 zł brutto co stanowi 0,99% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
63
Udzielenie
z wolnej ręki
148
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
4
Udzielono 148 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,52% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 4 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 63 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 013
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 177
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3798
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 013 co stanowiło 63,10% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 177 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 798 części przetargów co stanowi 36,90% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
5130 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,69

Przetargi z 2+ ofertami
2568

Ofert odrzuconych
896 6,88%
Tylko jedną ofertę złożono w 5130 przetargach (części) co stanowi 66,44% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2568 co stanowiło 33,56% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,69 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,43%
Usługi
1,19%
Roboty budowlane
0,38%
Dostawy
3 140
Usługi
38
Roboty Budowlane
12
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3140 ogłoszeń), które stanowią 98,43% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (38 / 1,19%) oraz roboty budowlane (12 / 0,38%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3118
WR
63
PO
8
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3118 ogłoszeń) stanowiący 97,74% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
559 361
Śr. % wartości wadium
8,14%
Ilość z wadium
882
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 882 przetargów spośród 3190 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 27,65% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 559 361,38 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
31,76%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1013 przetargów co stanowi 31,76% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
44 dni
TED
49 dni
Udzielenie do 14 dni
10,59%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 818 co stanowi 10,59% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
16,18%
BZP
0
TED
516
RAZEM
516
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 516 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 16,18% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 127 znaków
Śr. długość warunków
4 613 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1127 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4613 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 70% WAGAKRYTERIÓW 13% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,12
Ilość z pozacenowymi
2 222
Śr. waga kryt. ceny
91%
Śr. ilość kryteriów
1,78
W 968 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 30% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 91%. Dla 2222 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 87%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 22%
786
zamawiających
 

 78%
2656
wykonawców
 
Zamawiający
786
Wykonawcy
2656
RAZEM
3442
Rozpoznano łącznie 3442 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 786 to zamawiający stanowiący 22% tych podmiotów a 2656 to wykonawcy, którzy stanową grupę 78%.