ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 506 / 7 730

1,19% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 092

0,37% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 118 480 220

0,92% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 506
       Części:       
7 730
Przetargi
BZP  /  TED
582 / 924
Części
BZP  /  TED
821 / 6909
Udział
w rynku
1,19%
Ogłoszono 1 506 przetargów (co stanowiło 1,19% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 7 730 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 092   
BZP
704
 
TED
388
 
Udział w rynku
0,37%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 092 wyników (części), co stanowiło 0,37% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 118 480 220 PLN
BZP
149 784 828
212 763 zł / przetarg
TED
968 695 392
2 496 638 zł / przetarg
Udział w rynku
0,92%
Łączna wartość branży to 1 118 480 220 zł brutto co stanowi 0,92% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
31
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
6
Udzielono 31 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,03% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 6 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
448
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 058
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
5430
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 448 co stanowiło 29,75% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 058 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 5 430 części przetargów co stanowi 70,25% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
518 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,43

Przetargi z 2+ ofertami
572

Ofert odrzuconych
246 9,29%
Tylko jedną ofertę złożono w 518 przetargach (części) co stanowi 47,44% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 572 co stanowiło 52,56% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,43 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
91,70%
Usługi
2,99%
Roboty budowlane
5,31%
Dostawy
1 381
Usługi
45
Roboty Budowlane
80
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1381 ogłoszeń), które stanowią 91,70% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (80 / 5,31%) oraz usługi (45 / 2,99%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1473
WR
9
PO
8
NO
3
LE
1
DK
11
NZ
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1473 ogłoszeń) stanowiący 97,81% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
33 047
Śr. % wartości wadium
1,27%
Ilość z wadium
258
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 258 przetargów spośród 1506 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 17,13% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 33 047,31 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
27 dni
BZP
12 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
13,21%
Średnio wykonawcy mają 27 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 199 przetargów co stanowi 13,21% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
49 dni
BZP
47 dni
TED
53 dni
Udzielenie do 14 dni
18,96%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 49 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 207 co stanowi 18,96% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
49,47%
BZP
0
TED
745
RAZEM
745
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 745 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 49,47% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 299 znaków
Śr. długość warunków
3 004 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2299 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3004 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 35% WAGAKRYTERIÓW 21% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,08
Ilość z pozacenowymi
531
Śr. waga kryt. ceny
93%
Śr. ilość kryteriów
1,38
W 975 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 65% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 93%. Dla 531 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 79%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 51%
822
zamawiających
 

 49%
772
wykonawców
 
Zamawiający
822
Wykonawcy
772
RAZEM
1594
Rozpoznano łącznie 1594 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 822 to zamawiający stanowiący 51% tych podmiotów a 772 to wykonawcy, którzy stanową grupę 49%.