ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

609 / 1 519

0,44% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

752

0,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 959 581 912

1,78% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
609
       Części:       
1 519
Przetargi
BZP  /  TED
520 / 89
Części
BZP  /  TED
664 / 855
Udział
w rynku
0,44%
Ogłoszono 609 przetargów (co stanowiło 0,44% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 519 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   752   
BZP
615
 
TED
137
 
Udział w rynku
0,29%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 752 wyników (części), co stanowiło 0,29% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 959 581 912 PLN
BZP
1 815 414 866
2 951 894 zł / przetarg
TED
1 144 167 046
8 351 584 zł / przetarg
Udział w rynku
1,78%
Łączna wartość branży to 2 959 581 912 zł brutto co stanowi 1,78% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
5
Udzielenie
z wolnej ręki
37
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 37 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 5,77% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 5 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
396
Nierozstrzygnięte
postępowania
213
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
531
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 396 co stanowiło 65,02% ich liczby. Nierozstrzygnięto 213 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 531 części przetargów co stanowi 34,98% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
587 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,43

Przetargi z 2+ ofertami
162

Ofert odrzuconych
46 4,28%
Tylko jedną ofertę złożono w 587 przetargach (części) co stanowi 78,06% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 162 co stanowiło 21,94% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,43 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
2,13%
Usługi
96,06%
Roboty budowlane
1,81%
Dostawy
13
Usługi
585
Roboty Budowlane
11
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (585 ogłoszeń), które stanowią 96,06% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (13 / 2,13%) oraz roboty budowlane (11 / 1,81%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
5
PN
603
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (603 ogłoszeń) stanowiący 99,01% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
199 183
Śr. % wartości wadium
0,60%
Ilość z wadium
131
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 131 przetargów spośród 609 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,51% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 199 182,60 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
10 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
39,24%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 239 przetargów co stanowi 39,24% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
106 dni
BZP
114 dni
TED
77 dni
Udzielenie do 14 dni
10,11%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 106 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 76 co stanowi 10,11% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,27%
BZP
19
TED
7
RAZEM
26
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 26 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,27% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
4 301 znaków
Śr. długość warunków
2 300 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4301 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2300 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,46
Ilość z pozacenowymi
437
Śr. waga kryt. ceny
74%
Śr. ilość kryteriów
2,05
W 172 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 74%. Dla 437 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 70%
538
zamawiających
 

 30%
228
wykonawców
 
Zamawiający
538
Wykonawcy
228
RAZEM
766
Rozpoznano łącznie 766 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 538 to zamawiający stanowiący 70% tych podmiotów a 228 to wykonawcy, którzy stanową grupę 30%.