ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

580 / 1 060

0,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

900

0,43% wszystkich wyników

Wartość przetargów

184 751 909

0,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
580
       Części:       
1 060
Przetargi
BZP  /  TED
560 / 20
Części
BZP  /  TED
981 / 79
Udział
w rynku
0,42%
Ogłoszono 580 przetargów (co stanowiło 0,42% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 060 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   900   
BZP
857
 
TED
43
 
Udział w rynku
0,43%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 900 wyników (części), co stanowiło 0,43% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
184 751 909 PLN
BZP
100 485 052
117 252 zł / przetarg
TED
84 266 857
1 959 694 zł / przetarg
Udział w rynku
0,23%
Łączna wartość branży to 184 751 909 zł brutto co stanowi 0,23% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
18
Udzielenie
z wolnej ręki
10
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
12
Udzielono 10 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,75% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 12 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 18 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
446
Nierozstrzygnięte
postępowania
134
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
244
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 446 co stanowiło 76,90% ich liczby. Nierozstrzygnięto 134 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 244 części przetargów co stanowi 23,10% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
691 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
101,74

Przetargi z 2+ ofertami
207

Ofert odrzuconych
80 0,09%
Tylko jedną ofertę złożono w 691 przetargach (części) co stanowi 76,78% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 207 co stanowiło 23,22% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 101,74 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,69%
Usługi
99,31%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
4
Usługi
576
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (576 ogłoszeń), które stanowią 99,31% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (4 / 0,69%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
561
WR
18
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (561 ogłoszeń) stanowiący 96,72% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
18 577
Śr. % wartości wadium
1,79%
Ilość z wadium
81
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 81 przetargów spośród 580 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 13,97% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 18 576,55 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
11 dni
TED
23 dni
Termin od 1-8 dni
44,83%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 23 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 260 przetargów co stanowi 44,83% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
39 dni
BZP
39 dni
TED
33 dni
Udzielenie do 14 dni
11,56%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 39 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 104 co stanowi 11,56% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
23,97%
BZP
132
TED
7
RAZEM
139
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 139 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 23,97% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
3 168 znaków
Śr. długość warunków
2 452 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3168 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2452 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,43
Ilość z pozacenowymi
415
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
2,03
W 165 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 415 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 44%
380
zamawiających
 

 56%
465
wykonawców
 
Zamawiający
380
Wykonawcy
465
RAZEM
845
Rozpoznano łącznie 845 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 380 to zamawiający stanowiący 44% tych podmiotów a 465 to wykonawcy, którzy stanową grupę 56%.